Βρείτε εύκολα αυτό που ψάχνετε σε πάνω από 6000 είδη

Τηλέφωνο Παραγγελιών
2104124624

Μόνο για οξυγόνο 6936054346


Ασφαλιστικά Ταμεία - Ε.Ο.Π.Υ.Υ

1
Αθήνα, 21/1/2013
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αρ. Πρωτ.: 3112
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας

ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών
μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών
ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγηση τους. »
Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή, πίνακα των χορηγουμένων ειδών πρόσθετης
περίθαλψης, κατά το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 3054/18-11-2012 και σας γνωρίζουμε ότι, ο
Οργανισμός για την αποκατάσταση της υγείας ή για την ανακούφιση της νοσηρής κατάστασης των
δικαιούχων παροχών, χορηγεί ορθοπαιδικά είδη, ειδικά μηχανήματα αποκατάστασης, τεχνητά
μέλη, με τα αναφερόμενα για κάθε ένα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ειδικότερα οριζόμενες
προϋποθέσεις, που αξιολογήθηκαν από ΄Εκτακτη Ειδική Επιτροπή που συστήθηκε με την
6871/2012 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα στο συνημμένο πίνακα περιέχονται ελέγχου για να διαπιστώνεται ότι ο ασφ/νος έχει στην
κατοχή του το είδος που χορηγήθηκε.
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η
Το ποσοστό συμμετοχής για τα είδη «πρόσθετης περίθαλψης» και τις «προθέσεις» είναι 25%.
Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για τα θεραπευτικά μέσα και προθέσεις που προμηθεύονται οι ασφ/νοι
από τις αποθήκες του φορέα.
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το Ν.1759/1988 και το Ν.2042/1992 (ΦΕΚ
75/τΑ΄./14-5-92), οι ασφαλισμένοι που κρίθηκαν από τις Ειδικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ), oι άλλες Υγ/κές
Επιτροπές που αποδεικνύουν την πάθηση παραπληγία-τετραπληγία και οι ασφ/νοι που λαμβάνουν
το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, ΜΟΝΟ για τη χορήγηση αναπηρικών
αμαξιδίων, τεχνητών μελών, ορθοπαιδικών μηχανημάτων και ορθοπαιδικών βοηθημάτων.
Στην έννοια των ορθοπαιδικών βοηθημάτων- μηχανημάτων υπάγονται κυρίως τα ειδικά
μηχανήματα αποκατάστασης της δεύτερης ενότητας του παρόντος Γ.Ε. και οι κηδεμόνες,
νάρθηκες, ορθοπεδικά υποδήματα, αερόστρωμα.
Επισημαίνουμε ότι, η έκδοση γνωμάτευσης από το Θεράποντα για τη χορήγηση π.χ. αναπηρικού
αμαξιδίου με αναγραφή της πάθησης παραπληγία ή τετραπληγία, αποτελεί το παραστατικό που
δικαιολογεί τη χορήγηση του είδους και όχι την απαλλαγή του από το ποσοστό συμμετοχής.
Αποδεικτικό για την απαλλαγή της συμμετοχής αποτελεί η ιατρική βεβαίωση των παραπάνω
Επιτροπών ή η απόφαση του εξωϊδρυματικού επιδόματος, που πιστοποιούν τις συγκεκριμένες
παθήσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Αντικατάσταση των ειδών είναι δυνατή:
1)Mετά την πάροδο του προβλεπόμενου –κατά είδος- χρονικού διαστήματος, εφόσον τα υγειονομικά
όργανα διαπιστώσουν και βεβαιώσουν ολοκληρωτική φθορά του είδους, από τη φυσιολογική μέχρι
τότε χρήση του ή την αναγκαιότητα αντικατάστασης λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης για τα είδη
που αυτό έχει οριστεί.
Συνεπώς στις περιπτώσεις αντικατάστασης, ο ασφ/νος πρέπει να προσκομίσει το είδος που του είχε
χορηγηθεί, ώστε ο Θεράποντας αφού ελέγξει τα στοιχεία της παροχής και το S/N που είχε
αποτυπωθεί ανεξίτηλα σε αυτό, να βεβαιώσει τη φθορά του ή την αντικατάσταση λόγω αλλαγής
σωματικής διάπλασης όπου προβλέπεται και στη συνέχεια να γνωματεύσει για τη νέα χορήγηση.
Συνδρομή μπορεί να ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία προκειμένου να προσδιορίσει,
αιτιολογήσει τη βλάβη και να βεβαιώσει την αναγκαιότητα αντικατάστασης του είδους, λόγω
ολοκληρωτικής φθοράς.
2)Στις περιπτώσεις που τα αρμόδια υγ/κά όργανα, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης παιδιών
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
5
έως 18 ετών, εκτός των περιπτώσεων που αυτό έχει καθοριστεί, διαπιστώσουν, μέσα σε ένα εύλογο
διάστημα, ότι το είδος που είχε χορηγηθεί δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε,
δηλαδή την αποκατάσταση της υγείας.
Απόδοση δαπάνης για την επισκευή των ειδών με βάση τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ δεν προβλέπεται,
παρά μόνον για τα είδη-εξαρτήματα όπου ορίζεται.Ο Ρ Θ Ο Π Α Ι Δ Ι Κ Α Ε Ι Δ Η

ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €
1 Αυχενικό περιλαίμιο τύπου Μιami 71,00
2 Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva
(ρυθμιζόμενου ύψους)
Μεγάλος 288,00
Μεσαίος 270,00
3 Γιλέκο/δακτύλιος Halo για ακινητοποίηση
Α.Μ.Σ.Σ.
1.488,00
Το είδος 1 χορηγείται στις περιπτώσεις : ακινητοποίησης, αποθεραπείας,
αποκατάστασης κακώσεων αυχένα, εκφυλιστικών παθήσεων, σε ασθενείς που
χρήζουν αυχενική στήριξη για μακρά χρονικά διαστήματα.
Θα πρέπει να αιτιολογείται σαφώς η συνταγογράφηση του κηδεμόνα Minerva και Halo.
Το είδος 3 χορηγείται σε βαριές τραυματικές κακώσεις αυχενικής μοίρας. Προσκομίζεται
ιατρική βεβαίωση Νοσ/μείου ή Κλινικής με συνυπογραφή Ελεγκτή.
Τα είδη 1,2,3 δεν αντικαθίστανται.

ΩΜΟΣ -ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
1 Νάρθηκας βραχιονίου Sarmiento 55,00
2 Νάρθηκας ώμου αεροπλανάκι 143,00
Το είδος 2 χορηγείται μετά από χειρουργική επέμβαση (αρθροσκοπική ή μη),
συνδεσμικής αποκατάστασης, περιλαμβάνεται στα ΚΕΝ.
Να προσκομίζεται εξιτήριο που να βεβαιώνει την επέμβαση.
Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται.
ΑΓΚΩΝΑΣ
1 Δυναμικός βραχιονοπηχικός κηδεμόνας με κοχλία για πλήρη κάμψη -
έκταση
605,00
2 Δυναμικός βραχιονοπηχικός νάρθηκας (με γωνιόμετρο, επανατατικό
ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης).
260,00
Το είδος 1 δεν αντικαθίσταται.
Για τα είδη 1 και 2 να αιτιολογείται σαφώς η χορήγησή τους.
Το 2 αντικαθίσταται μετά από 1-2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη ιάσιμες
καταστάσεις.
ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
1 Νάρθηκας φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων για 1-4
δάκτυλα, συμπεριλαμβανομένου και του αντίχειρα
(κάμψη - έκταση)
73,00
2 Νάρθηκας παλαμιαίας ή ραχιαίας κάμψης-έκτασης,
πηχεοκαρπικής, καρποφαλαγγικών και
φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων από
θερμοπλαστικό υλικό ή υφασμάτινος με μεταλλική
ενίσχυση (αλουμινίου)
92,00
3 Δυναμικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής με κοχλία για
πλήρη κάμψη – έκταση
372,00
4 Δυναμικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής (με γωνιόμετρο,
επανατατικό ελατήριο, με ειδική μαλακή επένδυση και
ιμάντες σταθεροποίησης)
232,00
Αντικαθίστανται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις - παθήσεις ή παράλυση μετά το
χρόνο.

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤIΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
1 Πηχεοκαρπικός νάρθηκας 76,00
2 Νάρθηκας εκτάσεως πηχεοκαρπικής 56,00
3 Νάρθηκας για κάμψη-έκταση καρπού και δακτύλων 94,00
Αντικαθίστανται μόνο σε μόνιμες παραμορφώσεις ή παράλυση άνω άκρου μετά το
χρόνο.
ΚΟΡΜΟΣ - Θ.Μ.Σ.Σ.
1
1α.
Κηδεμόνας σκολίωσης-κύφωσης με πίεστρο
Τύπου Boston
Τύπου Cheneau
Τύπου D.D.B.
Τύπου Ρ. Ε.Ρ
Χορηγούνται:
1. Σε παιδιά που πάσχουν από κύφωση ή σκολίωση.
Αντικατάσταση:
Μέχρι 16 ετών: μετά 6-12 μήνες
Άνω των 16 ετών :μετά 1-2 χρόνια
2. Σε ενήλικες μετά από επεμβάσεις διόρθωσης κύφωσης ή σκολίωσης.
Το είδος δεν αντικαθίσταται.

Δυναμικός διορθωτικός Κηδεμόνας ιδιοπαθούς
σκολίωσης σπονδυλικής στήλης.
Χορηγείται σε παιδιά - εφήβους έως 16 ετών.
Αντικατάσταση: μετά 18 μήνες, λόγω αλλαγής της
σωματικής διάπλασης
595,00
669,00
564,00
445,00
900,00
2 Κηδεμόνας τύπου Nirop για θωρακοοσφυϊκή
πάθηση
ΜΕΓΑΛΟΣ 318,00
ΜΕΣΑΙΟΣ 285,00
3 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR ΜΕΓΑΛΟΣ 147,00
ΜΕΣΑΙΟΣ 130,00
4 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με πίεστρο στέρνου ΜΕΓΑΛΟΣ 180,00
MEΣΑΙΟΣ 165,00
5 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με υπομασχάλια ΜΕΓΑΛΟΣ 180,00
ΜΕΣΑΙΟΣ 165,00
6 Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με αυχενική στήριξη. ΜΕΓΑΛΟΣ 250,00
ΜΕΣΑΙΟΣ 215,00
7 Κηδεμόνας σκολιώσεως τύπου Milwake (για
πολύ υψηλή σκολίωση)
463,00
Αντικατάσταση μέχρι 16 ετών : μετά 6-12 μήνες
Αντικατάσταση άνω των 16 ετών : μετά 1- 2 χρόνια
Στα κατάγματα και τις μετεγχειρητικές καταστάσεις δεν απαιτείται
αντικατάσταση.
ΚΟΡΜΟΣ-Ο.Μ.Σ.Σ.

1 Κηδεμόνας οσφυϊκής μοίρας τύπου Goldwait ΜΕΓΑΛΟΣ 107,00
ΜΕΣΑΙΟΣ 96,00
2 Ζώνη οσφύος υφασμάτινη με μπανέλες

10
αυτοκόλλητη ή μη
Τύπου Deseze
45,00
Τύπου Lombosto 45,00
Τύπου Goldwait 45,00
3 Ζώνη κοιλίας απλή ελαστική (λαστέξ) 35,00
4 Ζώνη σπλαχνοπτώσεως ημιελαστική πολλαπλής
παθήσεως
55,00
5 Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με
υποστηρίγματα για λόρδωση.
325,50
6 Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με ειδική ζώνη
συμπίεσης ή κορδόνι συμπίεσης
411,50
7 Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρμογής
αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης
980,00
8 Ζώνη οσφύος με θερμοπλαστικό 76,00
9 Τεχνητός μαστός (0% συμμετοχή) 92,78
10 Στηθόδεσμος Μαστεκτομής (25%συμμετοχή)
Επί μαστεκτομής χορηγούνται: 1 τεμάχιο
τεχνητού μαστού κάθε έτος και 2 στηθόδεσμοι.
Επί διπλής μαστεκτομής χορηγούνται: έως 2
τεμάχια τεχνητών μαστών ανά έτος και 2
στηθόδεσμοι
έως το ποσόν των 53,61 €
11 Kηδεμόνας τριών σημείων ΘΜΣΣ ή ΟΜΣΣ 300,00
12 Kηδεμόνας υπερεκτάσεως ΘΜΣΣ ή ΟΜΣΣ 300,00
Αντικατάσταση : μετά το χρόνο και μόνο μετά από αιτιολόγηση για όλες τις ζώνες.
Η αντικατάσταση του κηδεμόνα και των ναρθήκων να γίνεται μετά 6-12 μήνες στα
παιδιά και 1-2 χρόνια στους ενήλικες μετά από αιτιολόγηση.
Το 7 δεν αντικαθίσταται - Απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση.
Δικαιολογητικά όπως για το είδος 3 της ενότητας Αυχένας.
ΠΥΕΛΟΥ-ΙΣΧΙΩΝ
1 Θωρακοοσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας
από θερμοπλαστικό ειδικής κατασκευής μετά από
λήψη προπλάσματος με στήριγμα στήθους (έως
16 χρόνων) ΑΦΟΡΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2.147,00
2 Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός με γωνιόμετρο 299,70
3 Νάρθηκας απαγωγής ισχίων
(σε περιπτώσεις συγγενούς εξαρθρήματος )
139,20
4 Λειτουργικός νάρθηκας απαγωγής ισχίων τύπου
Pavlik
138,40
5 Κηδεμόνας για υποτροπιάζον εξάρθρημα ισχίου
Πλαστικός
Νεοπρενίου
Δερμάτινος
206,25
88,00
171,75
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
11
6 Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από ατσάλι
με ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου ή με
ελεύθερη άρθρωση γόνατος, με ποδοκνημική
άρθρωση
575,00
7 Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας από
ντουραλουμίνιο με ελεύθερη άρθρωση ή με
ασφάλεια γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση,
με CLETZAK ή χωρίς
900,00
Αντικατάσταση : μετά 2 χρόνια
ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ – ΜΗΡΟΣ
1 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ασφάλεια
γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση τύπου
CLETZAK από Τιτάνιο
950,00
2 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη
άρθρωση γόνατος με ποδοκνημική άρθρωση
τύπου CLETZAK από τιτάνιο
950,00
3 Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας από
θερμοπλαστικό υλικό μετά από λήψη γύψινου
προπλάσματος, με μεταλλικά αντιστηρίγματα
από ντουραλουμίνιο, με άρθρωση και ασφάλεια
γόνατος ελβετικού τύπου και άρθρωση
ποδοκνημικής, έσω ή έξω υποδήματος με
ελατήριο ανύψωσης πέλματος.
900,00
4 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη
άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου
με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από
ντουραλουμίνιο
625,00
5 Κηδεμόνας μηροκνημοποδικός με ελεύθερη
άρθρωση ή με ασφάλεια γόνατος με
ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από
ατσάλι
ΜΕΓΑΛΟΣ
530,00+260,00=790,00
ΜΕΣΑΙΟΣ
476,00+232,00=708,00
6 Κηδεμόνας μηριαίος με αστράγαλο και πέλμα
βράχυνσης με ζώνη από τιράντα ή δερμάτινη (από
ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ: 795,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 714,00
ΜΙΚΡΟΣ: 641,00
7 Κηδεμόνας μηριαίος με αστράγαλο και πέλμα
βράχυνσης (από ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ: 715,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 646,00
ΜΙΚΡΟΣ: 578,00
8 Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος (από ατσάλι
και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00
ΜΙΚΡΟΣ : 370,00
9 Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος με ζώνη
(από ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ : 533,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 476,00 ΜΙΚΡΟΣ: 430,00
10 Κηδεμόνας μηριαίος έσω υποδήματος με ζώνη
πλατιά δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ: 646,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 578,00 ΜΙΚΡΟΣ: 522,00
11 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος (από ατσάλι
και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ:455,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00 ΜΙΚΡΟΣ: 370,00
12 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με ζώνη
(από ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ :530,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 476,00 ΜΙΚΡΟΣ: 431,00
13 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με ζώνη
πλατιά δερμάτινη (από ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΓΑΛΟΣ: 640,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 578,00 ΜΙΚΡΟΣ: 522,00
14 Κηδεμόνας μηριαίος έξω υποδήματος με υπόδημα
ΜΕΓΑΛΟΣ: 455,00
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
12
και στήριξη με μπάρα, με ή χωρίς άρθρωση (από
ατσάλι και δέρμα)
ΜΕΣΑΙΟΣ: 408,00 ΜΙΚΡΟΣ: 370,00
συν την αντίστοιχη τιμή για
υποδήματα.
15 Νάρθηκας ηρεμίας Μ. Κ. Π. από θερμοπλαστικό
υλικό έσω υποδήματος.
247,80
Τα ανωτέρω είδη μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια.
ΓΟΝΑΤΟ
1 Μηροκνημικός νάρθηκας πλαστικός 74,00
2 Μηροκνημικός λειτουργικός κηδεμόνας με
άρθρωση για τη ρύθμιση του εύρους
κινήσεων του γόνατος (με γωνιόμετρο)
115,00
3 Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με
γωνιόμετρο
45,00
4 Κηδεμόνας μηροκνημικός ρυθμιζόμενος για
διόρθωση βλαισσότητας-ραιβότητας του γόνατος
309,00
5 Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού δυναμικός 79,00
6 Νάρθηκας προσθίου χιαστού δυναμικός 79,00
Χορηγούνται για παθήσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας και επομένως δεν
αντικαθίστανται εκτός από ειδικές μόνο περιπτώσεις για τις οποίες θα υπάρχει σαφής
αιτιολόγηση από το θεράποντα ιατρό.
ΚΝΗΜΗ
1 Κηδεμόνας κνημιαίος από θερμοπλαστικό υλικό 183,00
2 Κηδεμόνας κνημιαίος με μηριαίο στήριγμα έσω
υποδήματος πλαστικός ή μεταλλικός
88,00
3 Κηδεμόνας κνημιαίος έξω υποδήματος με
ελατήριο ανυψώσεως πέλματος CLETZAK.
ΜΕΓΑΛΟΣ: 260,00
ΜΕΣΑΙΟΣ: 232,00
4 Κηδεμόνας κνημοποδικός με ατέρμονα κοχλία για
ιπποποδία (από θερμοπλαστικό υλικό με ειδική
επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης)
312,00
5 Κνημοποδικός κηδεμόνας από θερμοπλαστικό
υλικό (κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος ),
έσω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης
πέλματος, χωρίς μεταλλικά αντιστηρίγματα με
δυνατότητα ρύθμισης κάμψης-έκτασης άκρου
ποδός.
257,50
6 Κνημοποδικός κηδεμόνας με ελεύθερη άρθρωση
ποδοκνημικής και ζεύγος ορθ/κών υποδημάτων
210,00 συν την αντίστοιχη
τιμή για υποδήματα
7 Κηδεμόνας κνημοποδικός από θερμοπλαστικό
υλικό (κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος)
έσω υποδήματος με ή χωρίς ελατήριο ανύψωσης
πέλματος
232,00
8 Κνημοποδικός κηδεμόνας Sarmiento 197,00
Το είδος 2 να αντικαθίσταται μετά 6 μήνες
Τα λοιπά μπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια.
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
1 Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας με
θαλάμους Aircast - Gelcast
44,00
2 Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας έσω
υποδήματος
64,00
3 Κηδεμόνας διπλός διορθωτικός ποδοκνημικής
τύπου Denis Braun με πέλμα προσαρμοζόμενο
στα υποδήματα ή σανδαλέτο.
256,90
4 Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με
γωνιόμετρο
110,00
5 Νυχτερινός νάρθηκας Κ. Π.Δ. από θερμοπλαστικό
υλικό έσω υποδήματος
123,00
6 Νάρθηκας κνημοποδικός με ενσωματωμένη
αντλία, αεροθάλαμο και ρύθμιση με γωνιόμετρο
(εξωτερικής εφαρμογής νάρθηκας ποδοκνημικής
σε κενό αέρος ). Σε χειρουργικές αποκαταστάσεις
σύνθετων βλαβών Π.Δ.Κ.
332,00
Τα είδη 1 και 4 να μην αντικαθίστανται.
Επαναχορηγούνται μόνο επί νέων ενδείξεων.
Τα είδη 2,3,5 και 6 να αντικαθίστανται μετά από 1-2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη
ιάσιμες καταστάσεις.

ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
1 Ειδικό πέλμα κατόπιν γύψινου
προπλάσματος για συγκράτηση καμάρας και
μεταταρσίων στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού
89,60
Αντικατάσταση : παιδιά 6-12 μήνες / ενήλικες μετά 2 χρόνια
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ
1 Υποδήματα σκαρπίνια ορθ/κά χωρίς βράχυνση Ν° 36 και άνω : 85,00
Ν° 26-35: 68,00
Ν° 0-25: 51,00
2 Υποδήματα μπότες ορθ/κές χωρίς βράχυνση Ν°36 και άνω: 85,00
Ν° 26-35: 70,00
Ν° 0-25: 57,00
3 Υποδήματα σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση έως 4
εκατοστά
Ν°36και άνω: 165,00
Ν° 26-35: 136,00
Ν° 0-25: 108,00
4 Υποδήματα μπότες ορθ/κές για βράχυνση έως 4
εκατοστά
Ν°36 και άνω: 170,00
Ν° 26-35: 153,00
Ν° 0-25: 110,00
5 Υποδήματα μπότες ή σκαρπίνια ορθ/κά για
βράχυνση άνω των 4 εκατ. ή τέτοια για τα οποία
απαιτείται ειδική διαμόρφωση
Ν°36 και άνω: 250,00
Ν° 26-35: 200,00
Ν° 0-25: 160,00
Aντικατάσταση: παιδιά μετά 6 μήνες
Αντικατάσταση: ενήλικες μετά 1 χρόνο
Τα είδη 1 – 5 χορηγούνται στις περιπτώσεις:
Bράχυνσης, εγκεφαλικής παράλυσης, μυϊκές δυστροφίες, συγγενείς ανωμαλίες (εκ
γενετής ανωμαλίες) ποδοκνημικής και πελμάτων (π.χ. ιπποποδία, βλαισοποδία, κ.λ.π.)
ανωμαλίες στήριξης από νευρίτιδες ή νευροπάθειες π.χ. πολυομελίτιδα, ημιπληγίες,
επίκτητες κληρονομικές νευροπάθειες (π.χ. Charcot-Marie-Tooth).


Σ Τ Ο Υ Σ Π Α Σ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Δ Ι Α Β Η Τ Η
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι T Α Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω Ε Ι Δ Η:
E I Δ Ο Σ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Θεραπευτικά υποδήματα
διαβήτη με ένθετα πέλματα
115,20 € (ζεύγος) Κάθε δύο χρόνια
(δύο ζεύγη τη φορά)
2. Πέλμα εξατομικευμένο 34,00 € (τεμάχιο) Κάθε χρόνο
3. Θεραπευτικά υποδήματα
διαβήτη εξατομικευμένα
κατόπιν γύψινου
προπλάσματος
330,00 € (ζεύγος) Κάθε δύο χρόνια
4. Μπότα αποφόρτισης
(Αιrcast)
69,00 € (τεμάχιο) Δεν αντικαθίσταται
5. Υπόδημα αποφόρτισης (half
shoeς)
38,00 € (τεμάχιο) Δεν αντικαθίσταται
6. Εξατομικευμένος νάρθηκας
(cast)
261,00 € (τεμάχιο) Δεν αντικαθίσταται
7.Προθέσεις δακτύλων επί
ειδικών ενδείξεων
Ισχύει η τιμή του είδους
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (σελ. 13)
Τα θεραπευτικά υποδήματα και λοιπά συναφή μέσα αποφόρτισης χορηγούνται σε άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη που είναι υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ελκών, με στόχο τη μείωση των εξελκώσεων και των
ακρωτηριασμών.
Ασθενείς με πόδια υψηλού κινδύνου (για ακρωτηριασμό) είναι όσοι εμφανίζουν:
Διαβητική νευροπάθεια με απώλεια της αισθητικότητας ή και περιφερική αρτηριοπάθεια, ιδιαίτερα όταν
υπάρχει ενεργό έλκος στα άκρα των ποδιών ή έλκος στο παρελθόν ή ανατομικές βλάβες
(παραμορφώσεις) που οδηγούν σε αυξημένες πιέσεις στο πέλμα.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.
ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Σακχαρώδης Διαβήτης με
απώλεια της αισθητικότητας στα
κάτω άκρα λόγω νευροπάθειας
ή/και ύπαρξη
περιφερικής αρτηριοπάθειας
Διάγνωση με το μονοϊνίδιο
Semmeς-Weinstein 5,0 ή/και
διαπασών συχνότητας 128 Hz
Θεραπευτικά υποδήματα
Διαβήτη και πέλματα
2. Σακχαρώδης Διαβήτης με
επουλωμένο έλκος
Υπάρχει κίνδυνος υποτροπής
του έλκους στο 90% των
περιπτώσεων
Θεραπευτικά υποδήματα
Διαβήτη και εξατομικευμένα
πέλματα πάχους
τουλάχιστον
1,5 cm που να
επιτυγχάνουν μείωση των
ασκούμενων πιέσεων στα
πέλματα κατά 28 – 30%
μετρημένων με
πελματογράφο
3. Σακχαρώδης Διαβήτης και
νευροπάθεια και αγγειοπάθεια
Τα πόδια με παραμορφώσεις δε
χωρούν σε υπόδημα που
Εξατομικευμένα
θεραπευτικά υποδήματα
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
15
και σοβαρές παραμορφώσεις στο
σχήμα του ποδιού ή
οστεοαρθροπάθεια Charcot
προορίζεται για πόδια που
έχουν φυσιολογικό σχήμα
Διαβήτη κατόπιν γύψινου
προπλάσματος και
εξατομικευμένα πέλματα
πάχους τουλάχιστον 1,5 cm
που να επιτυγχάνουν
μείωση των ασκούμενων
πιέσεων στα πέλματα κατά
28-30 μετρημένων με
πελματογράφο
4. Σακχαρώδης Διαβήτης με
απώλεια της αισθητικότητας
λόγω νευροπάθειας ή περιφερική
αρτηριοπάθεια και με μερικό
ακρωτηριασμό
Διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός
ή ακρωτηριασμός δακτύλων ή
ακρωτηριασμός Syme
΄Ομοια με την Κατηγορία 3
Πρόθεση δακτύλων επί
ειδικών ενδείξεων
5. Ενεργό έλκος, οξεία
οστεοαρθροπάθεια Charcot
Aντιμετώπιση μόνο για την
οξεία φάση
Μπότα aircast
Υποδήματα αποφόρτισης
(half-shoeς)
Eξατομικευμένο cast
(νάρθηκας)
Κριτήρια για επιπρόσθετη – εξατομικευμένη παρέμβαση
1. Σοβαρότερος μερικός ακρωτηριασμός
2. Αρθροπάθεια ισχίων ή γονάτων
3. Ακρωτηριασμός μεγάλου δακτύλου
4. Περιορισμός της λειτουργικότητας του ποδιού. Πάρεση του ενός ή και των δύο άκρων ποδιών.
5. Μεγάλου βαθμού αστάθεια στάσης βάδισης
6. Iδιαίτερα αυξημένο σωματικό βάρος
7. Νεφρική ανεπάρκεια
8. Αυξημένες πιέσεις στα κάτω άκρα λόγω άσκησης κάποιου επαγγέλματος
9. ΄Αλλοι περιορισμοί λόγω κινδύνου μόλυνσης
10. Οστεοαρθροπάθεια Charcot
Tεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία προϊόντος
Θεραπευτικά Υποδήματα Διαβήτη
-Αρκετός χώρος για τα δάκτυλα σε μήκος και ύψος, παραγγελία κατόπιν μέτρησης.
-Χωρίς εσωτερικές ραφές
-Μαλακά υλικά με ειδικές επιστρώσεις στα τελειώματα
-΄Ακαμπτη και ανασηκωμένη σόλα
-Χωρίς εσωτερική επένδυση στην περιοχή του προσθίου ποδιού
-Αποσπώμενο πέλμα το οποίο να επιτυγχάνει μείωση των πιέσεων 28 – 30%.
-Δυνατότητα τεχνικής παρέμβασης και διαμόρφωσης εφόσον απαιτείται.
Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Υποδήματα Διαβήτη
΄Ολες οι ανωτέρω προδιαγραφές και επιπλέον:
- Kατασκευή εκμαγείου και καλαποδιού με βάση το σχήμα του ποδιού, τα οποία θα παραδίδονται μαζί με
το προϊόν στον ασθενή
- Ενίσχυση στη σόλα για επίτευξη μεγαλύτερης σκληρότητας και βελτίωση της διαδικασίας βάδισης, από
fibre-glass σε υπέρβαρους ασθενείς, σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και σε άτομα με
δύσκαμπτο μεγάλο δάκτυλο.
- Επιπλέον ενίσχυση στη σόλα και βελτίωση της διαδικασίας βάδισης με ανθρακονήματα (carbon-fibre) σε
ακρωτηριασμούς Pirogoff, Chopart ή σε ακρωτηριασμό δακτύλου.
- Επιπλέον ενίσχυση στη σόλα και βελτίωση της διαδικασίας βάδισης vamp στη σόλα σε ακρωτηριασμό.

- Υποστήριξη στην ποδοκνημική σε αποκλίσεις του μηχανικού άξονα του ποδιού, ακρωτηριασμούς,
οστεοαρθροπάθεια charcot.
- Kατασκευή γύψινου προπλάσματος, καλαποδιού και πατρόν υποδήματος σε οστεοαρθροπάθεια
Charcot και σε σοβαρές παραμορφώσεις.
Το θεραπευτικό υπόδημα Διαβήτη θα πρέπει να ελέγχεται κατά την παράδοση, τόσο στατικά όσο και
δυναμικά και εάν χρειάζεται να γίνονται όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις.
Την αποκλειστική ευθύνη για το μέγεθος και την εφαρμογή του υποδήματος έχει ο πωλητής του
προϊόντος.
΄Ενθετα πέλματα (έτοιμα) υψηλής αποφόρτισης διαβήτη (πάτοι)
- Να αποτελείται από στρώματα υλικών υψηλής αποφόρτισης ενδεδειγμένα για διαβητικό πόδι και να
φέρει πιστοποίηση.
-΄ Οταν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις με πολλαπλές ανατομικές ανωμαλίες (σοβαρές παραμορφώσεις
και πολύ αυξημένες πιέσεις) και δεν επιτρέπεται η διορθωτική παρέμβαση στο πέλμα τότε θα χορηγούνται
ένθετα πέλματα Διαβήτη σχεδόν επίπεδα.
Ειδικής κατασκευής πέλματα Διαβήτη
- Πάχος τουλάχιστον 1,5cm απαραίτητο για να αποτελείται από αλλεπάλληλα στρώματα υλικών διαφόρων
πυκνοτήτων ώστε να έχει αποτέλεσμα αποφόρτισης και τοπικής επεξεργασίας.
- Μείωση των ασκουμένων πιέσεων τουλάχιστον 28-30%, μετρημένη με πελματογράφο.
- Υλικά πολυμερή και πολυουρεθάνες διαφόρων πυκνοτήτων.
- Συνδυασμός EVA 25 με EVA 18 με επίστρωση.
- Συνδυασμός Multiforte 40 με plastocom 20 ή 18 με επίστρωση
- Συνδυασμός Multiform 50 με Μultiform 40 με επίστρωση.
- Επιστρώσεις.
- Θερμοπλαστικό ΡU αφρώδες, Plastocom 18, Arufoam supersoft, επιστρώσεις με ιόντα αργύρου
ενδεδειγμένες για διαβητικό πόδι, Multiform antibacterial.
- Στα σημεία υψηλών πιέσεων τοπικά χρήση αφρωδών υλικών Arufoam14, Medifoam 14.
- Aπαγορεύονται οι τρύπες και τα ανοίγματα γιατί οδηγούν σε πολύ υψηλές πιέσεις στην περιφέρεια του
ανοίγματος.
Α ρ μ ό δ ι α Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά Ό ρ γ α ν α
Γνωμάτευση Θεράποντα γιατρού ειδικότητας Παθολόγου με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
ή Αγγειοχειρουργού ή Ενδοκρινολόγου ή Φυσιάτρου ή Ορθοπαιδικού.
Στη συνέχεια εγκρίνει Ελεγκτής γιατρός του ΕΟΠΥΥ.
Για την αξιολόγηση της περίπτωσης από το Θεράποντα γιατρό, να προσκομίζεται Ιατρική ΄Εκθεση
με το ιστορικό του ασθενούς από Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογικό Ιατρείο Κρατικών
Νοσοκομείων ή από Θεράποντα ειδικότητας Νοσοκομείου, Κλινικής ή Διαβητολογικό Ιατρείο.
Παράλληλα να προσκομίζονται αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις που αποδεικνύουν την
νευροπάθεια ή την αγγειοπάθεια, οι οποίες μπορεί να έχουν εκτελεστεί και σε προγενέστερο
χρόνο.
Ο Θεράποντας μετά την αγορά του είδους, απαραίτητα θα προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν το προϊόν,
όπως:
Πιστοποίηση θεραπευτικού προϊόντος κλάσης κινδύνου 1, βεβαίωση για κλινικές μελέτες σχετικά
με τη μείωση εμφάνισης εξελκώσεων, συσκευασία όπου θα αναφέρεται ότι το προϊόν είναι
θεραπευτικό υπόδημα διαβήτη και να υπάρχουν εντός οδηγίες χρήσης, κατάλογος προϊόντος, CE,
βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα κατασκευαστών και δήλωση συμμόρφωσης για τα
εξατομικευμένα.


ΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ (ερεσίνωτο)
1 Αερόστρωμα ηλεκτρικό για κατακεκλιμένους
ασθενείς
Μηχανισμός αεροστρώματος-αντλία 68,60
Στρώμα κατακλίσεως 52,00
2 Ερεσίνωτο 46,00
Θα πρέπει να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι
κατακεκλιμένος.
Αντικατάσταση αεροστρώματος:
Στρώμα μετά το χρόνο
Μηχανισμός : μετά 3 χρόνια
Εγγύηση : 1 χρόνο
Service : - ανταλλακτικά : 10 χρόνια
Serial number
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1 Ανυψωτικό λεκάνης, στις περιπτώσεις που ο
ασθενής πάσχει από παραπληγία, ημιπληγία. 40,00
Αντικατάσταση : μετά 2 χρόνια


ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης (γερανάκι) ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
665,00 €
(στο ποσό περιλαμβάνεται το κόστος του μοτέρ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΟΤΕΡ 250,00 €
Συσκευή με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστής, ενσύρματο χειριστήριο, μοτέρ με
ικανότητα ανύψωσης έως 160kg, δίκτυ μεταφοράς τεσσάρων σημείων, τροχήλατη βάση με ποδόφρενα.
Χορηγείται αυστηρά σε άτομα με τετραπληγία και σε άτομα με παραπληγία που είναι
κλινήρη.
Η συσκευή πρέπει να φέρει :Εγγύηση 10 χρόνια
(το μοτέρ 5 χρόνια)
Serial number
Βεβαίωση για service- ανταλλακτικά 10 χρόνια.
Βεβαίωση για την εκπαίδευση του χρήστη.
Αντικατάσταση : μόνο το μοτέρ μετά τα 5 χρόνια
λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
TO EΙΔΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
Στους ασφ/νους χορηγείται η «ειδική καρέκλα» (σελ. 25 ) είτε η «ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης
(γερανάκι)».


Α. Νοσοκομειακό κρεβάτι ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ, τροχήλατο.
Περιγραφή-Καθορισμένο ποσόν: α) Noσ/κή κλίνη 224,70 €
β) Πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος) 92,00 €
γ) Αναρτήρας για έλξη 80,80 €
δ) Ρόδες με φρένα (4 τεμ.) 66,40 €
ε) Στρώμα αφρολέξ 69,60 €
Β. Νοσοκομειακό κρεβάτι ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (πλήρες)
Με μοτέρ ηλεκτρικής ανύψωσης έως 135kg, μοτέρ ηλεκτρικής ανάκλησης πλάτης και ποδιών,
ενσύρματο χειριστήριο ηλεκτρικών εντολών, 2 μπαταρίες έκτακτης λειτουργίας, 2 μετώπες
(κεφάλι-πόδια), με ξύλινη επένδυση, πλαϊνά στηρίγματα (ζεύγος) από ξύλο, σομιέ από ξύλο,
αναρτήρα για έλξη, 4 ρόδες με ποδόφρενα, στρώμα αφρολέξ με κάλυμμα.
Καθορισμένο ποσόν: 1.000,00 €
Γ. Το είδος (Α ή Β) χορηγείται μόνο σε ενήλικες αυστηρά στις παρακάτω παθήσεις:
Tετραπληγία, παραπληγία, βαριά μυασθένεια, βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας, αποδεδειγμένα σε
κατακεκλιμένους ασθενείς, για την αυτόνομη διαβίωσή τους, που να βεβαιώνεται από Θεράποντα
ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας και έγκριση Ελεγκτή.
Αντικατάσταση μόνο του στρώματος στα 3 χρόνια
Απαραίτητα πρέπει να φέρει : 1)Εγγύηση 10 χρόνια
2)Serial number
3)Εγχειρίδιο λειτουργίας
4)Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά για 10 χρόνια .
Χορηγείται μόνο σε άτομα που διαβιούν στο σπίτι (όχι σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων,
Γηροκομεία, Οίκους Ευγηρίας κ.λ.π.) , με σχετική Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του ασφ/νου ή
του νομίμως εξουσιοδοτημένου.
Χορηγείται νοσοκομειακή κλίνη «χειροκίνητη» είτε «ηλεκτροκίνητη».

Ενεργητικός και λειτουργικός ορθοστάτης ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.150,00 €
Αποτελείται από ζεύγος κάθετων μεταλλικών ράβδων συνδεδεμένων μεταξύ τους στα άκρα ( ισχία
και ποδοκνημικές ) με αρθρωτή πολυκεντρική μεταλλική άρθρωση, σύστημα υποστήριξης-στήριξης
γονάτων (μπορεί να φέρουν και αρθρώσεις) στήριξη θωρακοοσφυϊκή, ιμάντες πρόσδεσης,
απορροφητήρες κραδασμών, ρυθμιζόμενα πλάγια στηρίγματα κορμού, αυτορυθμιζόμενο ροδάκι
ασφάλειας κάτω άκρων και χειρολαβές χειρισμών εξ' ολοκλήρου ρυθμιζόμενες.
Ενδείξεις χορήγησης :
1)Χαμηλή θωρακική και οσφυϊκή παραπληγία
2) Υψηλή θωρακική παραπληγία
3) Ατελή τετραπληγία
4)Γενικευμένες παθήσεις κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος
5) Χορηγείται σε παιδιά και σε ενήλικες έως 65 ετών, μετά από γνωμάτευση Θεράποντα
γιατρού αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας και έγκριση Ελεγκτή.
Όροι χορήγησης :
1) Εγγύηση 5 ετών
2) Serial number «χτυπημένο» στο μηχάνημα
3) Service -ανταλλακτικά για 10 έτη
4) Εγχειρίδιο λειτουργίας
5) Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προμηθευτή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Δεν χορηγείται σε άτομα μη συνεργάσιμα ή με νοητική έκπτωση και σε άτομα με σοβαρά προβλήματα
όρασης και ακοής.
Όταν χορηγείται το είδος ΔΕΝ θα χορηγείται «Ορθοστάτης».
Αντικατάσταση :
Παιδιά : 4 έτη λόγω αλλαγής σωματικής διάπλασης
Ενήλικες: 6-7 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Τα αναπηρικά αμαξίδια χορηγούνται σε καταστάσεις που προκαλούν ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΒΑΔΙΣΗΣ
Α Ν Α Π Η Ρ Ι Κ Α Α Μ Α Ξ Ι Δ Ι Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ
1. ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ με μεγάλες ή μικρές ρόδες με κινητά ή σταθερά πλαϊνά 161,00 €
με δυνατότητα ρύθμισης των υποποδίων.
Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης.
2. ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ενισχυμένο με μεγάλες φουσκωτές ρόδες πίσω, φουσκωτές ρόδες εμπρός,
πτυσσόμενο ή σταθερού σκελετού, με φρένα, με δυνατότητα ρύθμισης πλάτης και καθίσματος,
ύψους και κλίσης υποποδίων, προσθαφαιρούμενα ρυθμιζόμενα πλαϊνά και υποπόδια, λαβές
ώθησης. 445,00 €
Χορηγείται σε κατάσταση που προκαλεί ΜΟΝΙΜΗ αδυναμία βάδισης.
3. ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ τροχήλατο με φρένα, με σκελετό από ελαφρύ κράμα (αλουμίνιο, τιτάνιο ή
μαγνήσιο) με ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους, κλίση γωνίας καθίσματος και πλάτης,
προσθαφαιρούμενοι οπίσθιοι τροχοί, υποπόδια, πλαϊνά. 1.080,00 €
Ανώτατο βάρος αμαξιδίου έως 12 kg χωρίς τους οπίσθιους τροχούς.
Βεβαίωση του προμηθευτή για το υλικό κατασκευής.
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΑΤΕΛΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΣΚΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Τα 1,2,3 αναπηρικά αμαξίδια αντικαθίστανται μετά από 4-5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς.
4. ΠΑΙΔΙΚΟ με πτυσσόμενη τροχήλατη βάση τριών ή τεσσάρων τροχών, με φρένα, ανακλινόμενη
πλάτη αυξομειούμενη και ρυθμιζόμενων κλίσεων. Απαραίτητα να υπάρχουν χειρολαβές οδήγησης
και ιμάντες κνήμης. Δύναται να φέρει στήριγμα κεφαλής, διαχωριστικό σκελών και γιλέκο
ασφαλείας. 1.045,00 €
Αντικατάσταση : Ανά 4ετία για παιδιά μέχρι 16 ετών, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης
Αντικατάσταση μόνο του καθίσματος λόγω της συνεχούς ανάπτυξης μπορεί να γίνει ανά 2ετία.
5. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ αναπηρικό αμαξίδιο, με δύο μοτέρ με μπαταρία λιθίου 12V, χαμηλή
ταχύτητα και μεταφορική ικανότητα έως 100 kg. Να υπάρχει μηχανισμός κατεύθυνσης, φορτιστής.
2.310,00 €
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
1) Hλικία 18-65 ετών
2) Μορφή αναπηρίας
3) Πνευματική ικανότητα
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
23
4) Φυσιολογικές αντιδράσεις όρασης, ακοής και αντίδρασης
5) Ψυχολογική και λειτουργική αναγκαιότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον (εντός και εκτός
κατοικίας)
6) Αναγκαιότητα μετακίνησης λόγω επαγγέλματος, σπουδών ή άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων.
ΕΝΔΕΙΞΗ: Πλήρης ή ατελής τετραπληγία
ΕΝΔΕΙΞΗ: Παραπληγία
6. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ , με δύο μοτέρ, δύο μπαταρίες 12V, αυτονομία έως 36 Km,
ταχύτητα μεγαλύτερη 10Κm/h και με μηχανισμό κατεύθυνσης, φορτιστής.
3.486,00 €
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Oι αναφερόμενες παραπάνω για τα απλά ηλεκτροκίνητα.
ΕΝΔΕΙΞΗ: Πλήρης ή ατελής τετραπληγία
ΕΝΔΕΙΞΗ: Παραπληγία
To είδος χορηγείται ΜΟΝΟΝ εφόσον συντρέχει, εκτός των ανωτέρω (1-6 στοιχείων), επιπλέον έστω
μία προϋπόθεση από τις κατωτέρω:
α) Αυξημένο σωματικό βάρος ή
β) Μεγάλη απόσταση τόπου κατοικίας και απασχόλησης ή
γ) Ανωφέρεια τόπου κατοικίας ή απασχόλησης.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΕ 4 ΕΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ
ΑΜΑΞΙΔΙΑ 140,00 € (έκαστη)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ
6 ΕΤΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ.
Στους τετραπληγικούς ασφ/νους που έχει χορηγηθεί «ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο» παρέχεται
η δυνατότητα να εγκριθεί και ΑΠΛΟΥ ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ, για την
εξυπηρέτησή τους εντός κατοικίας. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ για τη συγκεκριμένη χρήση είναι κάθε 8 έτη.
Όλοι οι τύποι αναπηρικών αμαξιδίων πρέπει να φέρουν :
1)Εγγύηση 4 έτη
2Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά 10 έτη.
3)Serial number «κτυπημένο»
4)CE
5)Εγχειρίδιο λειτουργίας
6)Βεβαίωση εκπαίδευσης στη χρήση από τον προμηθευτή μόνο για τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
24
Ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
α) παραπληγίας: 1.290,00 €
β) τετραπληγίας: 2.130,00 €
Παραπληγίας ή τετραπληγίας κατά περίπτωση,
«με ρυθμιζόμενη ακτίνα περιστροφής των πεταλίων, με πολλαπλό αντισπασμικό έλεγχο,
ηλεκτρονικό χειριστήριο, θήκες στήριξης των ποδοκνημικών» ή
«ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο μεταλλικής κατασκευής βάρους 30 κιλών με πολλαπλό συνεχή
αντισπασμικό έλεγχο».
Ενδείξεις:
Παραπληγία ή τετραπληγία (χαλαρή ή σπαστική), ημιπληγία, τριπληγία και εν γένει παθήσεις του
κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος με τις παραπάνω κλινικές ενδείξεις.
Όροι χορήγησης :
1) Εγγύηση 4 ετών
2) Serial number «κτυπημένο»
3)C.E
4) Service και ανταλλακτικά για 10 έτη
5) Κατάλληλη εκπαίδευση από τον προμηθευτή.
6) Εγχειρίδιο λειτουργίας.
Αντικατάσταση του μηχανήματος δεν προβλέπεται.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 665,00 €
Ειδική μεταλλική καρέκλα με υποπόδια, τροχήλατη-πτυσσόμενη ,η οποία με ειδικό μηχανισμό
ιμάντων και μοχλών, όπου λειτουργεί και σαν γερανός, μπορεί να μετακινεί, τοποθετεί, ανασηκώνει τον
ασθενή στο κρεβάτι, στην τουαλέτα, στο μπάνιο, στο αυτοκίνητο κ.λ.π
Η λειτουργία της έγκειται στην κινητή πλάτη και στο λειτουργικά μελετημένο αποσπώμενο
κάθισμα, όπου χάρη στον μηχανισμό ιμάντων και μοχλών που διαθέτει αλλά και χάρη στην ειδικά
σχεδιασμένη οπή του, παρέχει τη δυνατότητα στον ασθενή χωρίς να μετακινείται από το ειδικό αυτό
κάθισμα να αφοδεύει και να ουρεί χωρίς πρόβλημα στην τουαλέτα.
Το υλικό κατασκευής του καθίσματος είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σάντουιτς) επενδεδυμένο
με LATEX ,μη επηρεαζόμενο από αλλαγή θερμοκρασίας (ζεστό ντους) ή εξωτερικές επιδράσεις.
Οι αυξομειούμενοι ιμάντες στήριξης του καθίσματος ασφαλίζουν με 4 πόρπες (συνδετήρες) ίδιες με
τις πόρπες των ζωνών ασφαλείας των αυτοκινήτων.
Η ειδική μεταλλική καρέκλα είναι ανεξάρτητη από τη χορήγηση των αναπηρικών αμαξιδίων.
Χορηγείται σε άτομα με τετραπληγία και σε άτομα με παραπληγία που είναι κλινήρη.
Εγγύηση : 5 έτη
1) Serial number « χτυπημένο » επί της καρέκλας
2) Service και ανταλλακτικά : 10 έτη
3)Αντικατάσταση μετά από 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
ΣΤΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣΗ (ΓΕΡΑΝΑΚΙ)» (σελ.19) ΕΙΤΕ
Η «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ» ( ΟΧΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ).
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
26
Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.575,00 €
Αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένους, κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος,
μηροκνημοποδικούς ορθοστάτες, κατασκευασμένους από θερμοπλαστικό υλικό με μεταλλικά
αντιστηρίγματα στήριξης με άρθρωση και ασφάλειες γονάτων, συνδεμένα με ειδική μεταλλική συσκευή
μεταφοράς κίνησης από κορμό στα κάτω άκρα .
Ενδείξεις χορήγησης :
Χορηγείται ΜΟΝΟΝ σε ασθενείς με χαμηλή παραπληγία που έχουν έλεγχο κορμού, κατόπιν βεβαίωσης
Θεράποντα ειδικότητας (ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ) που να πιστοποιεί τη
δυνατότητα χρήσης του είδους και λειτουργικότητας.
Επιπλέον να εξετάζονται:
1) H Ψυχολογική και λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και δυνατότητα ορθής επικοινωνίας με το
περιβάλλον.
2) Nα εκτιμάται η αναγκαιότητα χορήγησης του μηχανήματος με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια.
3) Χορηγείται σε άτομα έως 60 ετών.
Όροι χορήγησης :
1) Εγγύηση 5 ετών
2) Serial number «χτυπημένο» στο μηχάνημα
3) Service -ανταλλακτικά για 10 έτη.
4) Εγχειρίδιο λειτουργίας.
5) Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προμηθευτή
Αντικατάσταση του μηχανήματος
Ενήλικες 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
Παιδιά 2-3 έτη έως της ενήβωσης.
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ.
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ».

Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης
με ενσωματωμένες υδραυλικές μπουκάλες υψηλής πίεσης
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ 2.575,00 €
Αποτελείται από δύο κνημοποδικούς νάρθηκες, από θερμοπλαστικό υλικό κατόπιν λήψεως
γύψινου προπλάσματος ,με ενσωματωμένες υδραυλικές μπουκάλες υψηλής πίεσης, ντίζα βάδισης,
αυτοκόλλητες ταινίες Velcro με αφρώδες υλικό, βέργες στήριξης από κράμα ατσαλιού, με αρθρώσεις
τιτανίου.
Ενδείξεις χορήγησης :
Χορηγείται ΜΟΝΟΝ σε ασθενείς με χαμηλή παραπληγία που έχουν έλεγχο κορμού, κατόπιν βεβαίωσης
Θεράποντα ειδικότητας (ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ) που να πιστοποιεί τη
δυνατότητα χρήσης του είδους και λειτουργικότητας.
Επιπλέον να εξετάζονται:
1) H Ψυχολογική και λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και δυνατότητα ορθής επικοινωνίας με το
περιβάλλον.
2) Nα εκτιμάται η αναγκαιότητα χορήγησης του μηχανήματος με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια.
3) Χορηγείται σε άτομα έως 60 ετών.
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΔΙΣΗΣ.
Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 5 ετών.
2)Serial number «χτυπημένο» στο μηχάνημα
3) Service-ανταλλακτικά για 10 έτη.
4)Εγχειρίδιο λειτουργίας.
5)Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προμηθευτή.
Αντικατάσταση του μηχανήματος
Ενήλικες : 5- 6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
Παιδιά: 2-3 έτη έως της ενήβωσης

Ειδικό παιδικό κάθισμα για μπάνιο-wc

KΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ 810,00 €
Ειδικό κάθισμα ρυθμιζόμενων κλίσεων από ειδικό πλαστικό, ρυθμιζόμενα σε κλίσεις και ύψος
υποπόδια, στήριγμα κεφαλής, με τροχήλατη πτυσσόμενη βάση αυξομειούμενη σε ύψος και
προσθαφαιρούμενο κάθισμα .
Ενδείξεις : Σε παιδιά έως 16 ετών με παθήσεις κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος.
Όροι χορήγησης : 1 )Εγγύηση 5 έτη
2)Serial number «χτυπημένο»
3)Service -ανταλλακτικά για 10 έτη.
Αντικατάσταση ανά 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ
1.Ορθοστάτης απλός κατακόρυφος ή ημιανακλινόμενος 575,00 €
ξύλινος ή μεταλλικός με ιμάντες συγκράτησης ισχίων-οσφύος,
πλαϊνά στηρίγματα θώρακος και στηρίγματα γονάτων και ρυθμιζόμενα υποπόδια .
2.0ρθοστάτης ανακλινόμενος από 0-90° με τροχήλατη βάση 1.603,00 €
και ποδόφρενα, με μηχανισμό απαγωγής σκελών ,για κάθε
σκέλος χωριστά, διαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα
σε κλίσεις και ύψος, προσθαφαιρούμενο τραπέζι
εργοθεραπείας, πλαϊνά στηρίγματα θώρακος ,
στηρίγματα λεκάνης και στηρίγματα γονάτων.
Οι υπ'αριθ.1 και 2 ορθοστάτες χορηγούνται σε παιδιά και ενήλικες έως 65 χρόνων με χαλαρή ή
σπαστική παραπληγία ή σοβαρή δυσλειτουργία κάτω άκρων που εμποδίζει την αφ' εαυτού
ορθοστάτηση, πρόσκαιρη ή μόνιμη. Για την έγκρισή τους να υπάρχει επιπλέον βεβαίωση από το
Θεράποντα ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δοκίμασε και ορθοστάτισε, πληρώντας τις προϋποθέσεις της σωστής
και παρατεταμένης ορθοστάτισης.
3.0ρθοστάτης ειδικός ανακλινόμενος από 0-90° με 2.350,00 €
τροχήλατη βάση και ποδόφρενα, ηλεκτροκίνητο
μηχανισμό ανάκλισης με χειριστήριο και
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, προσθαφαιρούμενο
τραπέζι εργοθεραπείας ,στηρίγματα θώρακος ,
στηρίγματα λεκάνης, διαχωριστικό σκελών, ιμάντες
πρόσδεσης και στηρίγματα φτερνών.
Χορηγείται αυστηρά σε άτομα ηλικίας από 18 έως 65 χρόνων σε πλήρη ή ατελή τετραπληγία και σε
παραπληγία από οποιαδήποτε πάθηση ή νόσο.
Για την έγκριση του είδους, να υπάρχει επιπλέον βεβαίωση από το Θεράποντα (Φυσίατρο ή
Ορθοπαιδικό ή Νευρολόγο) ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δοκίμασε και ορθοστάτισε, πληρώντας τις
προϋποθέσεις της σωστής και παρατεταμένης ορθοστάτισης.
Δεν χορηγείται σε άτομα μη συνεργάσιμα, λόγω κακής επικοινωνίας με το περιβάλλον, ένεκα ψυχολογικής
ή λειτουργικής αδυναμίας.
Όταν χορηγείται «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ» δεν θα χορηγείται
συγχρόνως και Ορθοστάτης οποιουδήποτε τύπου από τους ανωτέρω.

Προϋποθέσεις χορήγησης για όλους τους ορθοστάτες:
1. Εγγύηση 5 έτη
2. Serial number «χτυπημένο»
3. Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά για 10 έτη.
4. CE
5. Εγχειρίδιο λειτουργίας.
6. Βεβαίωση εκπαίδευσης από τον προμηθευτή για τον υπ'αριθ.3 ορθοστάτη.
Αντικατάσταση :Σε παιδιά έως 17 ετών: κάθε 3 χρόνια λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης.
Ενήλικες: Αντικαθίσταται μετά από 15 χρόνια μόνον εφόσον έχει υποστεί ολοκληρωτική φθορά.

ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΠΟΣΟ €
1. Μπαστούνι τυφλών
(παράλληλη χορήγηση 2 μπαστουνιών)
Αντικατάσταση ανά 6 μήνες
50,00
2. Περιπατητούρα μεταλλική τροχήλατη (ROLLATOR),
ρυθμιζόμενου ύψους (παιδιά)
Αντικατάσταση ανά 2 χρόνια λόγω αλλαγής της σωματικής
διάπλασης
295,80
3. Τροχήλατη περιπατητούρα με φουσκωτούς τροχούς και φρένα
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια
246,00
4. Μπουσουλίστρα (παιδιά)
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια
208,80
5. Ορθοστατηπεριπατητούρα (παιδιά έως 16 χρόνων)
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής
διάπλασης
925,00
6. Ειδικό κάθισμα με ρόδες και τραπέζι για εκπαίδευση και
απασχόληση των χεριών.
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής
διάπλασης.
Χορηγείται σε παιδιά έως 6 χρόνων με εγκεφαλική παράλυση
675,00
7. Ειδικό κάθισμα με τρίγωνο απαγωγής ισχίων, μπράτσα και
τραπέζι ρυθμιζόμενου ύψους και ένα υποπόδιο.
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής
διάπλασης
Χορηγείται σε παιδιά έως 18 χρόνων με εγκεφαλική παράλυση
1.130,00
8. Κάθισμα από ειδικό ελαφρύ υλικό κατόπιν λήψεως
προπλάσματος για σταθεροποίηση κεφαλής-κορμού με ή χωρίς
τροχήλατη βάση
α)με σταθερή πλάτη
2.600,00
β)διαιρούμενο με ρυθμιζόμενη πλάτη 2.800,00
γ)στήριγμα κεφαλής και ειδικός ιμάντας στήριξης μετώπου 325,00
δ)στήριγμα στήθους 50,00
ε)τροχήλατη βάση 1.350,00
Αντικατάσταση:
1)έως 18 χρόνων ανά δύο έτη λόγω αλλαγής της σωματικής
διάπλασης
2)άνω των 18-65 ετών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
αιτιολογημένες από τα υγ/κά όργανα.
Χορηγείται σε άτομα έως 65 χρόνων με μεγάλη δυσμορφία
θώρακα και αναπνευστική δυσλειτουργία.
Επίσης σε μυϊκές δυστροφίες και μεγάλες βαριές σκολιώσεις
άνω των 45ο.
Για το είδος να δίδεται γνωμάτευση μόνον από γιατρούς με
ειδικότητα:
ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ.
1) Στη γνωμάτευση να βεβαιώνεται η αδυναμία του ασθενή να
καθίσει σε οποιοδήποτε άλλο πολυρυθμιζόμενο κάθισμα

(κάθισμα αναπηρικού αμαξιδίου) ή όπου απαιτείται
2) Βεβαίωση Πνευμονολόγου για την επιβάρυνση της
αναπνευστικής λειτουργίας
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΟΥΤΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Χορηγείται όμως τροχήλατη βάση στην οποία προσαρμόζεται το
κάθισμα.
Εάν έχει ήδη χορηγηθεί αναπηρικό αμαξίδιο, το κάθισμα
προσαρμόζεται σ΄αυτό και δεν χορηγείται τροχήλατη βάση.
9. Μαξιλάρι για θεραπεία ή προφύλαξη από κατακλίσεις
α) Μαξιλάρι με αέρα ή αεροκυψέλες
β) Μαξιλάρι με σφαιρίδια σιλικόνης
245,00
210,00
Αντικατάσταση ανά 2 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
10. Στρώμα φυσικοθεραπείας και εξάσκησης δαπέδων από αφρώδες
βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας, επενδεδυμένο με
αδιάβροχο αντιμικροβιακό βινύλιο, μη τοξικό αναδιπλούμενο
(παιδιά)
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής
διάπλασης
50,00
11. Ρολό φυσικοθεραπείας και εξάσκησης από αφρώδες υλικό
διαφόρων μεγεθών, βραδύκαυστο κατάλληλης σκληρότητας,
επενδεδυμένο με αδιάβροχο μη τοξικό ανθεκτικό P.V.C., χυτό,
χωρίς ραφές και φερμουάρ για την αποφυγή ερεθισμού,
υποαλλεργικό (παιδιά)
Αντικατάσταση ανά 3 χρόνια λόγω αλλαγής σωματικής
διάπλασης
50,00
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
33
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ
ΘΗΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΛΤΣΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΓΟΝΑΤΟ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΦΡΩΔΗΣ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΠΕΛΜΑ
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
35
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
Αντικατάσταση της θήκης, λόγω
δυσαναλογίας του κολοβώματος,
2 φορές μέσα στα 2 πρώτα
χρόνια στους πρόσφατα
ακρωτηριασμένους
και μετά από 5 χρόνια στους
παλαιούς.
ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ Ή ΚΝΗΜΗΣ
Θ1 Carbon 1.150,00
Θ2 Ρητίνη + Carbon 920,00
Θ3 Πλαστική (θερμοπλαστική) 339,00
Θ4 Κνημιαία θήκη με Αντιστηρίγματα 1.035,00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Σ1 Ατσάλι 198,00
Σ2 Αλουμίνιο 165,00
Σ3 Τιτάνιο 282,00
ΑΞΟΝΑΣ
Α1 Ατσάλι 206,00
Α2 Αλουμίνιο 173,00
A3 Τιτάνιο 295,00
Συμπεριλαμβάνεται Σύνδεσμος
ΚΑΛΤΣΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΝΗΜΗΣ Ή
ΜΗΡΟΥ
Αντικατάσταση κάθε 1 ½ έτος
Κ4 555,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
ΚΝΗΜΗΣ Ή ΜΗΡΟΥ
373,00
ΓΟΝΑΤΟ ΔΕΝ
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΒΙΟΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ (C-LEG ή
άλλου τύπου).
-Χορήγηση ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ και
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ γόνατος σε ασφ/νους
έως 55 ετών και σε εργαζόμενους
ασφ/νους έως 65 ετών.
Γ1 Με ασφάλεια 537,00
Γ2 Με φρένο 572,00
Γ3 Μηχανικό 661,00
Γ4 Τετραξονικό 776,00
Γ5 Υδραυλικό 2.026,00
Γ6 Πνευματικό 1.969,00
ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Ε1 Μηρού 281,00
Ε2 Κνήμης 215,00
ΠΕΛΜΑ
Π1 Sach 239,00
Π2 Δυναμικό 303,00
Π3 Μηχανικό 303,00
Π4 Υττερδυναμικό 1.078,00
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
36
ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 .Κνημιαία πρόθεση από πλαστικό τύπου
Ρ.Τ.β.χωρίς αντιστηρίγματα.
867,00 €
2.Κνημιαία πρόθεση από πλαστικό τύπου Ρ.Τ.Β.
με αντιστηρίγματα.
1.000,00
3.Κνημιαία πρόθεση γηριατρικού τύπου Ρ.Τ.Β. 1.000,00
4.Κνημιαία πρόθεση ξύλινη με επένδυση
δέρματος ή ξύλο πλαστικοποιημένο
510,00
5.Κνημιαίο τελικό ξύλινο 510,00
6.Κνημιαίο τελικό ξύλινο με θήκη προεκτάσεως
κολοβώματος
550,00
7.Κνημιαίο τελικό ξύλινο επί γόνατος
605,00
7α.Κνημιαία πρόθεση δερμάτινη με
αντιστηρίγματα (δέρμα και ατσάλι) 555,00
8.Πρόθεση δερμάτινη T.SYME με μηριαίο
στήριγμα (δέρμα και ατσάλι)
550,00
9.Πρόθεση δερμάτινη T.SYME
χωρίς μηριαίο στήριγμα (δέρμα και ατσάλι)
380,00
ΙΟ.Πρόθεση δερμάτινη T.PIROGOFF (δέρμα και
ατσάλι)
380,00
11.Πρόθεση ξύλινη T.PIROGOFF 350,00
12.Πρόθεση CHOPAR (δέρμα και ατσάλι) 210,00
13.Πρόθεση CHOPAR με κνημιαίο στήριγμα
(δέρμα και ατσάλι)
408,00
14.Προθέσεις SYME-PIROGOFF (ρητίνη) 1.725,00
15.Πρόθεση CHOPAR (ρητίνη) 1.437,00
16. Μηριαία πρόθεση απεξάρθρωσης ισχίου ή
ημιπυελεκτομής (θήκη με ρητίνες -άρθρωση
ισχίου τιτανίου-γόνατο 4αξονικό-
σωλήνας+σύνδεσμος τιτανίου-δυναμικό πέλμα )
7.296,00
17.Μηριαίο τελικό ξύλινο με ζώνη 680.00
18.Μηριαίο τελικό ξύλινο με ζώνη και ασφάλεια 730,00
19.Μηριαίο τελικό ξύλινο με τιράντες 630,00
20.Μηριαίο τελικό ξύλινο με τιράντες και
ασφάλεια
680,00
21 .Μηριαίο τελικό ξύλινο με βεντούζα 750,00
22.Μηριαίο τελικό ξύλινο με βεντούζα και
ασφάλεια
795,00
23.Μηριαίο τελικό ξύλινο πολυκεντρικό
(ρυθμιζόμενη άρθρωση) με ζώνη
1.025,00
24.Μηριαίο τελικό ξύλινο πολυκεντρικό
(ρυθμιζόμενη άρθρωση) με τιράντες
975,00
25.Μηριαίο τελικό ξύλινο πολυκεντρικό
(ρυθμιζόμενη άρθρωση) με βεντούζα
1095,00
26. Κάλτσα κολοβώματος μηρού ή κνήμης 122,44
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
37
από σιλικόνη
Αντικατάσταση λόγω φθοράς μετά το χρόνο
27.Πρόθεση σιλικόνης για ακρωτηριασμό
δακτύλων πρώτης ή δεύτερης φαλαγγικής
άρθρωσης κάτω άκρων (το ένα)
776,00
28.Πρόθεση lisfranc με πέλμα σιλικόνης 3.378,00
29 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
α. Άρθρωση Γόνατος Πολυαξονική με ασφάλεια 857,00
β. Άρθρωση Γόνατος Πολυαξονική χωρίς
ασφάλεια 798,00
γ. Άρθρωση Γόνατος υδραυλική πολυκεντρική 1.692,00
δ. Άρθρωση Γόνατος με υδραυλική περιστροφή 1.883,00
ε. Άρθρωση Γόνατος πολυαξονική πνευματική
(αυτασφαλιζόμενη) 1.681,00
Οι προθέσεις κάτω άκρων να έχουν ΕΓΓΥΗΣΗ καλής λειτουργίας 2 χρόνων.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (στοιχ.8-15 και
27,28 ως ανωτέρω), αντικαθίστανται λόγω ολοκληρωτικής φθοράς στους ΕΝΗΛΙΚΕΣ κάθε
2 χρόνια και στα ΠΑΙΔΙΑ κάθε 6-12 μήνες:
Πρόθεση δερμάτινη Τ.SYME με μηριαίο στήριγμα (δέρμα και ατσάλι)
Πρόθεση δερμάτινη T.SYME χωρίς μηριαίο στήριγμα (δέρμα και ατσάλι)
Πρόθεση δερμάτινη Τ.PIROGOFF (δέρμα και ατσάλι)
Πρόθεση ξύλινη T.PIROGOFF
Πρόθεση CHOPAR (δέρμα και ατσάλι)
Πρόθεση CHOPAR με κνημιαίο στήριγμα (δέρμα και ατσάλι)
Πρόθεση SYME-PIROGOFF (ρητίνη)
Πρόθεση CHOPAR (ρητίνη).
Πρόθεση σιλικόνης για ακρωτηριασμό δακτύλων πρώτης ή δεύτερης φαλαγγικής άρθρωσης
κάτω άκρων και Πρόθεση lisfranc με πέλμα σιλικόνης.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Tα τεχνητά μέλη αντικαθίστανται λόγω ολοκληρωτικής φθοράς από τη φυσιολογική
χρήση μετά την παρέλευση 5 ετών.
Στο διάστημα της 5ετίας αντικαθίστανται:
1. H «θήκη» των προθέσεων, λόγω δυσαναλογίας του κολοβώματος, 2 φορές μέσα στα 2
πρώτα χρόνια στους πρόσφατα ακρωτηριασμένους και μετά από 5 χρόνια στους παλαιούς
και
2. Η «κάλτσα σιλικόνης» (εσωτερική θήκη) κάθε ενάμιση (1 ½ ) χρόνο, λόγω φθοράς από
την άμεση επαφή με το κολόβωμα.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
38
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΩΝ:
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΒΙΟΝΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ (C-LEG ή
άλλου τύπου) εφόσον δεν περιλαμβάνονται στον ΕΚΠΥ.
Υδραυλικά carbon fiber γόνατα: Χορηγούνται σε νεαρά, υπερδραστήρια άτομα που επιδίδονται
(αποδεδειγμένα) σε extra δυναμικά σπορ (αναρρίχηση, σερφ, ποδηλασία).
Γόνατα από τιτάνιο, με υδραυλικό κύλινδρο: Χορηγούνται σε άτομα με υψηλό βαθμό
δραστηριότητας.
Πνευματικό γόνατο, με ελεγχόμενη έκταση και επανάκαμψη: Σε άτομα με πολύ υψηλό βαθμό
ενεργητικότητας που επιδίδονται σε πέραν του φυσιολογικού δραστηριότητες.
Γόνατα από αλουμίνιο: Xoρηγούνται σε νέα άτομα υψηλών δραστηριοτήτων, με βάρος σώματος
έως 100 κιλά.
Ειδικές κατασκευές για παιδιά: Eξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού και είναι μινιατούρες
των αρθρώσεων για ενήλικες.
Ποδοκνημικές αρθρώσεις
Ο τύπος τους εξαρτάται από το είδος της άρθρωσης του γόνατος και συνήθως είναι ανάλογου
τύπου με αυτήν του γόνατος.
Τα παραπάνω γόνατα χορηγούνται μέχρι την ηλικία των 55 χρόνων Και στους
εργαζόμενους ασφ/νους μέχρι 65 χρόνων. ΄Ομοια το «υπερδυναμικό πέλμα».
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
39
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
40
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Απλή 286,00 €
Σιλικόνης 725,00
Για ηλεκτρική πρόθεση 512,50
ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
Αντικατάσταση όπως
η θήκη των
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Κάτω άκρων
Απλή 447,50
Με ασφάλεια για σιλικόνη 575,00
Για ηλεκτρική πρόθεση 850,00
Βραχιονίου για απεξάρθρωση
αγκώνα για ηλεκτρική πρόθεση
1.407,50
ΤΜΗΜΑ MODULAR ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 800,00
ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ MODULAR
187,50
ΑΓΚΩΝΑΣ
Μηχανικός απλός για MODULAR 575,00
Μηχανικός απλός για ηλεκτρική
πρόθεση
1.150,00
Ηλεκτρονικός για ηλεκτρική
πρόθεση
2.250,00
Ηλεκτρικός για ηλεκτρική πρόθεση 1.559,00
Συνδετήρας 172,50
ΠΑΛΑΜΗ
Κοσμητική πρόθεση 150,00
Ηλεκτρική πρόθεση απλή 1.787,50
Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη
αυξημένης ευαισθησίας
2.180,00
Ηλεκτρική με αισθητήρες 3.065,00
Συνδετήρας 56,00
ΓΑΝΤΙ
Αντικατάσταση : 1 χρόνος
Απλό 156,00
Σιλικόνης 227,50
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αντικατάσταση : 3 χρόνια
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Απλές (2 τεμ.) 255,00
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
41
Λιθίου (2 τεμ.) 420,00
Θήκη 64,00
Επαφές (ζεύγος) 71,10
Φορτωτής 270,00
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ζεύγος) 785,00
Αντικατάσταση : 3 χρόνια
ΚΑΛΩΔΙΑ (ζεύγος) 72,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΚΑΡΠΟΥ 889,00
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ το σετ
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
210,00
Αντικατάσταση του τεχνητού μέλους λόγω ολοκληρωτικής φθοράς μετά την πενταετία.
ΕΙΔΗ KΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
1 .Πρόθεση αντιβραχίονα από
πλαστικό
330,00 Αντικατάσταση: 5 χρόνια
2. Πρόθεση αντιβραχίονα από
πλαστικό με μηχανική παλάμη, με
δυνατότητα σύλληψης 2 δακτύλων,
αντίχειρα και δείκτη, μέσω ιμάντων
ανάρτησης.
415,00
Αντικατάσταση: 5 χρόνια
3.Πρόθεση από πλαστικό για
ακρωτηριασμό
α)κάτω από τον ώμο (βραχιόνιο)
β)από τον ώμο
α) 505,00
β) 646,00
Αντικατάσταση: 5 χρόνια
4. Κάλτσα κολοβώματος χεριού
από σιλικόνη 122,44 Αντικατάσταση: 1 χρόνo
5.Πρόθεση δακτύλου σιλικόνης για
ακρωτηριασμό από δεύτερη
μεταφαλαγγική άρθρωση (το ένα).
675,00
Αντικατάσταση: Μετά
από 3 χρόνια
6.Πρόθεση δακτύλου σιλικόνης με
συγκράτηση γύρω από την παλάμη
(επιπλέον το κόστος για κάθε
δάκτυλο ακρωτηριασμένο)
875,00
Αντικατάσταση: Μετά
από 3 χρόνια
7.Πρόθεση παλάμης από σιλικόνη 2.950,00 Αντικατάσταση: Μετά
από 3 χρόνια
Τα τεχνητά μέλη για τα άνω άκρα είναι τριών ειδών:
Α. Μηχανικά
Β. Μυοηλεκτρικά
Γ. Διακοσμητικά
Περιγραφή-χρόνοι αντικατάστασης:
Α. Κοσμητικο – Μηχανικό άνω άκρο
Κατασκευάζεται στο σχήμα και στις διαστάσεις του φυσιολογικού άκρου
α. Ακρωτηριασμός δακτύλων
Χορήγηση κοσμητικού δακτύλου, βάσει του μεγέθους, χρώματος και σχήματος του αντίστοιχου
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
42
υγιούς δακτύλου. Κατασκευάζεται από πλαστικά υλικά ή σιλικόνη.
Δάκτυλα από σιλικόνη δικαιολογούνται μέχρι ηλικίας 60 χρόνων.
Μετά τα 60 μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν μέχρι την ηλικία αυτή
δάκτυλα από σιλικόνη
Αντικατάσταση δακτύλων από σιλικόνη μετά τα 3 έτη.
β. Ακρωτηριασμός στον καρπό ή μέχρι τον αγκώνα.
Κοσμητική παλάμη, με γάντι κοσμητικό, βάσει του μεγέθους, χρώματος και σχήματος του υγιούς
χεριού.
Κατασκευάζεται από πλαστικά υλικά ή σιλικόνη.
Κατασκευή από σιλικόνη δικαιολογείται μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Μετά τα 60 μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν το είδος μέχρι την ηλικία
αυτή.
Αντικατάσταση της πρόθεσης από σιλικόνη μετά τα 3 έτη.
Η πρόθεση έχει θήκη που αυτοσυγκρατείται γύρω από τους κονδύλους του βραχιονίου ή είναι
κομπλαριστή πηχεοκαρπική πρόθεση. Η κίνηση γίνεται με ιμάντες γύρω από τον αντίθετο ώμο
που μεταβιβάζουν την κίνηση στο χέρι με σύστημα από συρματόσχοινα ή κορδόνια από πλαστική
ύλη.
γ. Ακρωτηριασμός στον αγκώνα ή μέχρι κάτω από τον ώμο.
Υπάρχουν modular συστήματα κατ΄επιλογήν, αναλόγως της περίπτωσης με επικάλυψη ειδικού
αφρώδους υλικού ή και κατάλληλη θήκη στην ωμική ζώνη ή χαμηλότερα.
Η συγκράτηση γίνεται με ιμάντες από τον αντίθετο ώμο. Η άρθρωση του αγκώνα είναι
μονοαξονική και κατά προτίμηση ημιαυτόματη (κινήσεις κάμψης-έκτασης). Η πηχεοκαρπική
άρθρωση είναι κομπλαριστή όπως στο κολόβωμα κάτω από τον αγκώνα. Η κίνηση επιτυγχάνεται
με ιμάντες γύρω από τον αντίθετο ώμο.
δ.Ακρωτηριασμός στον ώμο.
Modular συστήματα ώμου με κατάλληλη θήκη ώμου. Συγκράτηση με ιμάντες στον αντίθετο ώμο.
΄Αρθρωση αγκώνα και κίνηση αγκώνα ως ανωτέρω.
Εγγύηση 2 χρόνια.
Αντικατάσταση μετά την πενταετία.
Οι Προθέσεις άνω άκρων πρέπει να έχουν ΕΓΓΥΗΣΗ καλής λειτουργίας 2 χρόνων.
Β. Μυοηλεκτρικές προθέσεις
Μια μυοηλεκτρική πρόθεση αποτελείται από τη μυοηλεκτρική παλάμη, τις επαφές που παίρνουν
εντολή από τον εγκέφαλο, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τις μπαταρίες και το κατάλληλο γάντι για
το μυοηλεκτρικό χέρι.
Η μυοηλεκτρική παλάμη έχει συλληπτική ικανότητα και με ειδικό πρόσθετο περιστροφέα μπορεί
να έχει και περιστροφική ικανότητα. Η πρόθεση αυτή είναι εφοδιασμένη με ειδικό αισθητήρα, ο
οποίος επεξεργάζεται την αίσθηση της αφής και δίνει τη δυνατότητα σύλληψης.
α. Συγκράτηση: όπως στις μηχανικές προθέσεις
β. Θήκη: φέρει ηλεκτρονικούς υποδοχείς σε επιλεγμένη θέση και
συγκεκριμένα στην περιοχή ύπαρξης γραμμωτού μυός που να μπορεί να συσπάται.
γ. Άρθρωση του ώμου: δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η αντικατάσταση με ηλεκτρονικό μηχανισμό.
δ. Άρθρωση αγκώνα: υπάρχει ηλεκτρονικός μηχανισμός που προσφέρει μερικές κινήσεις χωρίς
όμως να έχει ακόμη επιτευχθεί ικανοποιητικού βαθμού κίνηση.
ε. Μυοηλεκτρική πρόθεση κάτω του αγκώνα: αποτελείται από τη μυοηλεκτρική παλάμη, τις
επαφές που παίρνουν εντολή από τον εγκέφαλο, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τις μπαταρίες και το
κατάλληλο γάντι για το μυοηλεκτρικό χέρι και έχει συλληπτική ικανότητα τριών δακτύλων
(αντίχειρας, δείκτης και μέσος) και δυνατότητα αφής.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
43
Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς χ ο ρ ή γ η σ η ς:
Α. Ηλικία: χορηγείται μόνο σε άτομα μέχρι 60 χρόνων. Μετά τα 60 εγκρίνεται μόνο στις
περιπτώσεις ασφαλισμένων που αποδεδειγμένα τις χρησιμοποιούν μέχρι την ηλικία αυτή.
Β. Λειτουργική κατάσταση μυών: καθορίζεται με τη διενέργεια μυο-test το οποίο δίνει
πληροφορίες για τη λειτουργία ή μη των μυών ή ήλεκτρομυογράφημα .
Γ. Νοητικό επίπεδο ασθενούς: χορηγείται σε υψηλής νοητικής κατάστασης, διότι απαιτείται
εκπαίδευση του ασθενούς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την πρόθεση.
Η διενέργεια και η προσκόμιση μυο-tester ή ήλεκτρομυογραφήματος από τον ασθενή είναι
υποχρεωτική ώστε να εκτιμηθεί από τον ιατρό (ορθοπαιδικό ή φυσίατρο) ή το διπλωματούχο
τεχνικό, η ανάγκη χορήγησης της πρόθεσης.
Παρατηρήσεις:
Η μυοηλεκτρική πρόθεση αντικαθίσταται μόνο εφόσον πάθει βλάβη μη αποκαθιστώμενη και όχι
νωρίτερα από πέντε (5) χρόνια και πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
τουλάχιστον, με ευθύνη του τεχνικού που την προμήθευσε.
Τα ανταλλακτικά είναι μπαταρίες, ηλεκτρόδια, καλώδια, φθορά δακτύλων, τα οποία
χορηγούνται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 ετών από την αρχική χορήγηση και κατόπιν
προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης και γνωμάτευσης του τεχνικού περί της φθοράς τους και
γνωμάτευση ιατρού (ορθοπαιδικού ή φυσίατρου) περί της ανάγκης χορήγησης ανταλλακτικού.
Ο τεχνικός να αναλαμβάνει την ευθύνη προμήθειας των ανταλλακτικών της πρόθεσης για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη.
Τα τμήματα κάθε πρόθεσης θα πρέπει να έχουν χαραγμένο ανεξίτηλα αριθμό σειράς (serial
number), την ένδειξη της Ευρωπαϊκής ταυτοποίησης (CE), τον A.M. και την ημερομηνία
χορήγησης.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των προθέσεων άνω άκρων είναι δυνατή μετά την παρέλευση 5ετίας,
λόγω ολοκληρωτικής φθοράς από τη φυσιολογική χρήση.
Στο διάστημα της 5ετίας αντικαθίσταται:
1. Η «εξωτερική Θήκη», λόγω δυσαναλογίας του κολοβώματος 2 φορές μέσα στα 2 πρώτα
χρόνια στους πρόσφατα ακρωτηριασμένους και μετά από 5 χρόνια στους παλαιούς. (όμοια με
τους ακρωτηριασμούς κάτω άκρων).
2. Η «Θήκη-κάλτσα εσωτερική» κάθε 1 ½ έτος, λόγω φθοράς από την επαφή με το κολόβωμα
(όμοια με τους ακρωτηριασμούς κάτω άκρων).
3. Τα ανταλλακτικά της «μυοηλεκτρικής πρόθεσης» που είναι :
μπαταρίες, ηλεκτρόδια, καλώδια, φθορά δακτύλων, τουλάχιστον μετά την παρέλευση 3
ετών από τη χορήγηση.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
44
ΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΠΟΔΟΤΕΟ
ΠΟΣΟ
1. Τεχνητοί οφθαλμοί γυάλινοι (ανά τεμάχιο) 254,63 €
ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2. Τεχνητοί οφθαλμοί πλαστικοί (ανά τεμάχιο) 462,96 €
ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η:
Τα είδη 1. και 2. σύμφωνα με την 63/6.6.2012 απόφαση του
Α.Υ.Σ. αντικαθίστανται με το σχήμα:
Mέχρι την ηλικία των 6 ετών κάθε 6 μήνες.
Μέχρι τα 12 έτη κάθε χρόνο και μέχρι τα 18 έτη κάθε 2 χρόνια.
Στους Ενήλικες κάθε 5 χρόνια.
3.
Περούκα
Αντικατάσταση κάθε 2 χρόνια
251,41 €
ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4. Λαρυγγόφωνο 600,00 €
ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
45
IATΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ)
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΟΣ
Πρόθεση για ακρωτηριασμό δακτύλων ΔΕ ή ΑΡ ποδός με πλαστική γέμιση προστιθέμενη στο
κανονικό υπόδημα ή πλαστικό κώνο με πέλμα.
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑΡΣΟ - ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ (Ακρωτηριασμός
Lisfrane)
Α. Μπότες χαμηλές (μποτίνια) με πλαστική γέμιση του υπάρχοντος κενού από τον
ακρωτηριασμό αζώτου και άκαμπτη - σκληρή ενίσχυση πέλματος (μεταλλική). Οι μπότες να
κλείνουν με:
α. κορδόνια που διέρχονται από τρύπες, β. κορδόνια που διέρχονται από μεταλλικές αγκύλες
ή
γ. αυτοκόλλητες ταινίες Velcro.
Β. Απλά δετά υποδήματα εμπορίου με πλαστική γέμιση στα σημεία που λείπουν και πάτο από
σκληρότερο και λιγότερο άκαμπτο υλικό.
Γ. Με πέλμα σιλικόνης το οποίο φθάνει σχεδόν μέχρι τα σφυρά (ειδικώς για νέα άτομα)
Αντικατάσταση: Παιδιά 6-12 μήνες
Ενήλικες 2 χρόνια
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ CHOPPART (ΜΕΣΟΤΑΡΣΙΑΙΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ (PIROGOFF)
Α. Θήκη δερμάτινη με πλάγια μεταλλικά αντιστηρίγματα που να φθάνουν μέχρι κάτω από την
επιγονατίδα από χονδρό δέρμα με λεπτή επένδυση δερμάτινη εσωτερικά. Συνδέεται με το πέλμα με
δυο σιδερένιες μπάρες οι οποίες φέρουν εμπρόσθιο μεταλλικό στεφάνι στο επάνω μέρος της
πρόθεσης. Χορηγείται σε ηλικιωμένα και χαμηλής δραστηριότητας άτομα.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
46
Αντικατάσταση:παιδιά 6-12 μήνες - Ενήλικες 2 χρόνια.
Β. Θήκη πλαστική με εσωτερική μαλακή επένδυση η οποία φθάνει μέχρι κάτω από την
επιγονατίδα. Το πίσω τμήμα αυτής της θήκης πρέπει να είναι προσθαφαιρούμενο και να δένει με
Velcro. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακή πλαστική ύλη και να συνδέεται με το πέλμα με ίνες
άνθρακα. Να είναι ελαφρύ, με άριστη αισθητική, υποαλλεργικό και μεγάλης αντοχής. Χορηγείται
σε νέα και δραστήρια άτομα.
Αντικατάσταση: Παιδιά 6-12 μήνες - Ενήλικες 2 χρόνια.
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (SYME)
Οι προθέσεις για κολοβώματα ποδοκνημικής (Syme) μπορεί να είναι:
Α. Δερμάτινη θήκη που να φέρει πλάγια μεταλλικά αντιστηρίγματα και πρόσθια σύγκλιση με
κορδόνια
Β. Πλαστική θήκη με πλάγια ανοίγματα (παράθυρα) στο ύψος των σφυρών τα οποία να κλείνουν
και να συγκρατούνται με δερμάτινο λουράκι ή αυτοκόλλητη ταινία Velcro.
Γ. Πλαστική θήκη με πρόσθιο άνοιγμα σε όλο σχεδόν το μήκος της πρόσθιας επιφάνειας που να
κλείνει με κάλυμμα συγκρατούμενο με δυο δερμάτινα λουριά ή ταινίες Velcro.
Δ. Θήκη από πλαστική ύλη διπλού τοιχώματος της οποίας η έσω επιφάνεια πάνω από τα σφυρά να
φέρει σπογγώδες πλαστικό.
Ε. Το Β. του προηγούμενου κεφαλαίου.
Το δέρμα της δερμάτινης θήκης θα πρέπει να είναι μαλακό και αντοχής και τα μεταλλικά
στηρίγματα ελαφρού τύπου. Οι πλαστικές θήκες είναι από μαλακό και ανθεκτικό υλικό και
υποαλλεργικές.
Αντικατάσταση:Παιδιά 6-12 μήνες - Ενήλικες 2 χρόνια
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
47
ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ
Ανάλογα με τον τρόπο στήριξης υπάρχουν οι παρακάτω τύποι προθέσεων:
Α. Τύπος Ρ.Τ.Β. (Patella - Tendon - Bearing)
Είναι πρόθεση άρσεως βάρους από τον κάτω πόλο της επιγονατίδος και από το γείσο του έσω
κνημιαίου κονδύλου. Το βάρος ασκείται στο στόμιο της πρόθεσης.
Περιλαμβάνει:
α. Πλαστική θήκη επί θετικού προπλάσματος στις ακριβείς διαστάσεις του κολοβώματος. Η θήκη
αυτή μπορεί να είναι και από σιλικόνη (νέα, δραστήρια άτομα).
β. Κνημιαίο τμήμα που μπορεί να αποτελείται από συμπαγές υλικό (ξύλο ή θερμοστατική ύλη χυτή)
ή σωληνωτό ανοξείδωτο σκελετό με αφρώδη επικάλυψη και κάλυμμα πλαστικής μεμβράνης
(απομίμηση δέρματος).
γ. Ποδοκνημική – άκρο πόδα.
Αποτελείται από:
ί. Πόδι από πλαστική ύλη και ελαστική πτέρνα SACH (Solid - Ankle -Cushion Heel) χωρίς
άρθρωση ποδοκνημικής αλλά με κίνηση στις μεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις ή
ii. Πέλμα (πόδι) με μονοαξονική άρθρωση ποδοκνημικής ή με πρόσθια και οπίσθια ελαστικά
αντερείσματα ως και ελαστικό αντέρεισμα για κίνηση στις μεταταρσοφαλαγγικές. Τα μεταλλικά
αντερείσματα πρέπει να πλαστικοποιούνται μαζί με τη θήκη του κολοβώματος. Το πέλμα μπορεί να
είναι σταθερό (νέα δυναμικά και δραστήρια άτομα) ή μηχανικό, απλό δυναμικό ή υπερδυναμικό.
Επίσης, μπορεί να είναι αρθρωτό με μονοαξονική άρθρωση ή με δυνατότητα πλαγίων κινήσεων
(ηλικιωμένα άτομα, άτομα με βαριές δουλειές). Όταν ο ασθενής έχει το γόνατο του, οπότε η βασική
κίνηση του μέλους γίνεται από το γόνατο, συνιστάται να επιλέγεται ποδοκνημική άρθρωση με
σταθερό πέλμα.
δ. Ανάρτηση με λουράκι υπερκονδυλικής
ε. Κοσμητική κάλτσα
στ. Αντάπτορες σύνδεσης και σύσφιξης
Οι προθέσεις P.T.S. τύπου Modular από πλαστικό ή σιλικόνη με σωληνωτό σκελετό και σπογγώδη
επικάλυψη με σταθερό πέλμα χορηγούνται σε νέα και δραστήρια άτομα και έχουν τη δυνατότητα
για κάθε πιθανή μετατροπή σε ύψος, αλλαγή κλίσεως του μηχανήματος και αλλαγή κίνησης του
πέλματος (από σταθερό σε αρθρωτό και αντιστρόφως).
Οι κάλτσες του κολοβώματος μπορεί να είναι και από σιλικόνη.
Αντικατάσταση καλτσών: κάθε ένα χρόνο. Αντικατάσταση πρόθεσης: 5 χρόνια
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
48
Β. Τύπος P.T.S. (Patella - Tendon - Supracondylar)
Διαφέρει από τον προηγούμενο τύπο μόνο κατά το άνω πέρας, όπου υπάρχει υπερκονδύλια στήριξη
και επομένως δεν χρειάζεται ανάρτηση με λουράκι. Χορηγείται σε ασθενείς με παλαιούς
ακρωτηριασμούς που έχουν αποκτήσει εμπειρία στη χρήση της πρόθεσης και τους απαλλάσσει από
το λουράκι ανάρτησης.
Γ. Γηριατρικός τύπος
Όπως ο τύπος Ρ.Τ.Β., με την προσθήκη όμως μηριαίου αρθρωτού κολλάρου από δέρμα ή πλαστική
ύλη που κλείνει μπροστά με κορδόνια ή αυτοκόλλητες ταινίες Velcro για καλύτερη στερέωση και
στήριξη λόγω του ότι τα ηλικιωμένα άτομα έχουν συνήθως μυϊκή αδυναμία. Το κολλάρο φέρει
πλάγια μεταλλικά αντιστηρίγματα που αρθρούνται με την κνημιαία πρόθεση. Το ύψος του
κολλάρου μπορεί να φθάσει μέχρι το ισχιακό κύρτωμα για ισχιακή φόρτιση σε πολύ αδύνατα και
εξασθενημένα άτομα, όπως επίσης να προστεθεί και πυελική ζώνη ανάρτησης.
Αντικατάσταση : 5 χρόνια
ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
Είναι πρόθεση τελικής φόρτισης, όπως το κολόβωμα Syme. Το σχήμα της θήκης της πρόθεσης, η
οποία πρέπει να είναι ολικής επαφής, λαμβάνεται από θετικό πρόπλασμα του κολοβώματος. Η
πρόθεση περιλαμβάνει:
Α. Μηριαίο τμήμα. Μπορεί να αποτελείται:
α. Από πλαστική ύλη τύπου Modular που έχει πλάγιο έσω άνοιγμα (παράθυρο) που κλείνει με
καπάκι από το ίδιο υλικό και το οποίο συγκρατείται με ταινίες Velcro. Στα πλαστικά αυτά μηριαία
τμήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί θήκη διπλού τοιχώματος, οπότε δεν χρειάζεται
παράθυρο.
β. Από δέρμα με πλάγια μεταλλικά αντιστηρίγματα, για σύνδεση με το κνημιαίο τμήμα και πρόσθιο
άνοιγμα, η σύγκλιση του οποίου γίνεται με κορδόνια.
Β. Κνημιαίο τμήμα
Είναι το ίδιο όπως στις κνημικές προθέσεις.
Γ. Ποδοκνημική άρθρωση
Από αλουμίνιο, τιτάνιο ή ατσάλι, σύμφωνα με την επιλογή άρθρωσης του γόνατος. Σταθερή η
μηχανική κατ' επιλογήν αναλόγως της ηλικίας και των δραστηριοτήτων του ασθενούς.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
49
Δ. Πέλμα
Κατ' επιλογήν μηχανικό, απλό σταθερό, δυναμικό ή υπερδυναμικό, ανάλογα με τις δραστηριότητες,
την ηλικία και το βάρος του ασθενούς.
Ε. Άρθρωση γόνατος:
α. Όταν η θήκη είναι δερμάτινη, τότε η άρθρωση θα είναι μονοαξονική (τύπου μεντεσέ) στο ύψος
της φυσιολογικής άρθρωσης, μεταλλική με πρόσθιους λαστιχένιους ιμάντες επαναφοράς και
οπίσθιους πλαστικούς ιμάντες συγκράτησης.
β. Όταν η θήκη είναι από πλαστικό υλικό, τότε η σύνδεση με το κνημιαίο τμήμα μπορεί να είναι
μονοαξονική, πολυαξονική ή να γίνεται με υδραυλικό ή πνευματικό μηχανισμό, ο οποίος θα
βρίσκεται στην κοιλότητα του κνημιαίου τμήματος. Οι αρθρώσεις του γόνατος μπορεί να είναι από
ατσάλι, τιτάνιο ή αλουμίνιο τύπου Modular (δηλαδή απλή μεταλλική άρθρωση, πολυκεντρική
άρθρωση Modular, υδραυλική άρθρωση Modular και πνευματική άρθρωση).
Ο τύπος άρθρωσης που θα επιλεγεί και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη εξαρτάται από
την ηλικία του ασθενούς και το είδος των δραστηριοτήτων του ως επίσης το πνευματικό του
επίπεδο.
Στις περιπτώσεις ακρωτηριασμού άνω του γόνατος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντάπτορας, που
παρέχει τη δυνατότητα περιστροφής του γόνατος για στάση οκλαδόν ή κάθισμα σταυροπόδι, σε
νεαρά φυσικά άτομα. Στα ηλικιωμένα άτομα είναι δυνατόν να χρειασθούν επιπλέον ισχιακή
φόρτιση, ζώνη ανάρτησης ή και τα δυο. Επίσης στα ηλικιωμένα άτομα προτιμάται η δερμάτινη
θήκη και ο ημιαυτόματος μηχανισμός γόνατος.
ΣΤ. Αντάπτορες σύσφιξης και σύνδεσης με τη θήκη
Από αλουμίνιο, τιτάνιο ή ατσάλι σταθερό ή μηχανικοί κατ' επιλογήν.
Αντικατάσταση :5 χρόνια
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΗΡΟΥ
Περιλαμβάνουν μηριαίο τμήμα, άρθρωση του γόνατος, κνημιαίο τμήμα, ποδοκνημική άρθρωση και
πέλμα. Το κνημιαίο τμήμα, η ποδοκνημική άρθρωση και το πέλμα (πόδι) μπορούν να έχουν την ίδια
κατασκευή που έχουν οι κνημιαίες προθέσεις.
Α. Μηριαίο τμήμα. Μπορεί να έχει:
α. Θήκη ανοιχτού πυθμένος για μακριά κολοβώματα.
β. Θήκη ολικής επαφής για κοντά κολοβώματα
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
50
γ. Θήκη αναρροφητική (βεντούζα) προσθέτοντας το κλείστρο (τάπα
λαστιχένια ή βιδωτή) διαμορφώνεται σε βεντούζα. Η βεντούζα προϋποθέτει και ύπαρξη βαλβίδας
ελέγχου της πίεσης μεταξύ κορυφής κολοβώματος και πυθμένος της θήκης. Οι αναρροφητικές
θήκες δεν έχουν ανάγκη ανάρτησης, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
Τετράπλευρη θήκη με ισχιακή φόρτιση, η οποία μπορεί να είναι από ξύλο ή πλαστική ύλη και έχει
ανάγκη μηχανισμού ανάρτησης.
Β. Μηχανισμός ανάρτησης (συγκράτηση πρόθεσης)
α. Πυελική ζώνη με σύστημα σύνδεσης με το κνημιαίο τμήμα που επιτρέπει
ελεύθερες κινήσεις σε τρεις άξονες,
β. Μεταλλική άρθρωση με δερμάτινη ζώνη για πολύ σταθερότητα
γ. Απλή υφασμάτινη ή νεοπρενίου ζώνη και κλείστρο βεντούζας για
πιο δυναμικούς ασθενείς
δ. Μονό κλείστρο βεντούζας χωρίς ζώνη για πολύ δυναμικούς ασθενείς.
Γ. Άρθρωση γόνατος
α. Μονοαξονική ελεύθερη
β. Μονοαξονική ρυθμιζόμενης τριβής για αιώρηση με ασφάλεια
γ. Πολυαξονική ημιασφάλειας για σταθερότητα (πολυκεντρικό
σύστημα με δύο παράλληλα ζεύγη μπαρών)
δ. Γηριατρικού τύπου άρθρωση, ελαφριά με ασφάλεια
ε. Υδραυλική άρθρωση για νέους και δυναμικούς ασθενείς και
αθλητές
στ. Πνευματικές αρθρώσεις για νέους δραστήριους και δυναμικούς ασθενείς ως επίσης και για
αθλητές.
Ο υδραυλικός και πνευματικός μηχανισμός (συμπιεσμένου αέρα) βρίσκονται στην κοιλότητα του
κνημιαίου τμήματος.
Οι αρθρώσεις του γόνατος μπορεί να είναι από αλουμίνιο, ατσάλι ή τιτάνιο αναλόγως της ηλικίας,
της δραστηριότητας και του βάρους του ασθενούς.
Ση Σημείωση: Οι υδραυλικές και πνευματικές αρθρώσεις χορηγούνται μέχρι την ηλικία των
55 χρόνων ΚΑΙ στους εργαζόμενους ασφαλισμένους έως 65 χρόνων.
Αντικατάσταση : 5 χρόνια
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
51
ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΧΙΟΥ
Α. Πυελική θήκη
Είναι ευμεγέθης και φθάνει μέχρι το άνω χείλος των λαγονίων ακρολοφιών (σχήμα Slip), πάνω από
τις οποίες γίνεται και η ανάρτηση. Φέρει πρόσθιο άνοιγμα Πι, κλείνει με δερμάτινους ιμάντες και
πόρπες. Κατασκευάζεται σε θετικό πρόπλασμα που έχει ληφθεί από αρνητικό εκμαγείο στον κάθε
ασθενή. Αποτελείται κατά προτίμηση από δέρμα ή πλαστική ύλη.
Β. Άρθρωση ισχίου
Τοποθετείται πάντοτε στην πρόσθια κάτω γωνία της θήκης και όχι στη φυσιολογική θέση του
ελλείποντος ισχίου. Μπορεί να είναι:
α. Μονοαξονική χωρίς ελατήρια και πολύπλοκους μηχανισμούς, οπότε η κάμψη βοηθείται με
ελαστική ταινία στην πρόσθια επιφάνεια που συνδέει τη θήκη με το κνημιαίο τμήμα (καναδικού
τύπου).
β. Πολύπλοκος μηχανισμός Modular με σύνθετες λειτουργίες.
Γ. Μηριαίο τμήμα
Έχει από τα πλάγια τριγωνικό σχήμα, το οποίο βοηθάει στο κάθισμα. Στην κάμψη 90° (οριζόντια
θέση) επιπεδώνεται με τον πυθμένα της θήκης επάνω στο κάθισμα.
Δ. Άρθρωση γόνατος
Όπως στις προηγούμενες προθέσεις τοποθετείται λίγο πιο πίσω από τη φυσιολογική θέση για να
προσφέρει σταθερότητα στη στήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις συνιστάται ημιαυτόματος
μηχανισμός.
Ε. Κνημιαίο τμήμα
Ποδοκνημική άρθρωση και πέλμα όπως στις προηγούμενες προθέσεις. Στις προθέσεις
απεξάρθρωσης του ισχίου, η άρθρωση του γόνατος μπορεί να είναι από ατσάλι ή τιτάνιο. Η
άρθρωση της ποδοκνημικής από αλουμίνιο, τιτάνιο ή ατσάλι. Ο σωλήνας από ατσάλι ή τιτάνιο.
Αντικατάσταση : 5 χρόνια
ΗΜΙΠΥΕΛΕΚΤΟΜΗ
Η πρόθεση της ημιπυελεκτομής είναι πανομοιότυπη με την πρόθεση απεξάρθρωσης του ισχίου, της
οποίας διαφέρει ως προς τη θήκη που πρέπει επιπλέον να έχει τις εξής διαφορές:
Α. Να είναι υψηλότερη και να φθάνει μέχρι το πλευρικό τόξο
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
52
Β. Να είναι ενισχυμένη στην αντίστοιχη (την απέναντι) λαγόνιο ακρογοφία που γίνονται οι
φορτίσεις.
Αντικατάσταση: 5 χρόνια
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Τα υλικά από τα οποία αποτελείται μια πρόθεση μπορεί να είναι:
Α. Ξύλο
Β. Πλαστικοποιημένο ξύλο
Γ. Ξύλο με επένδυση δέρματος
Δ. Πλαστική ύλη
Ε. Ξυλοαλουμίνιο
ΣΤ. Διαφόρων τύπων σωλήνες (αλουμινίου, τιτανίου, ατσαλιού)
Ζ. Αφρώδες υλικό
Η. Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο για τις αρθρώσεις
Θ. Ίνες άνθρακα (ανθρακονήματα)
I. Ατσάλι
Κ. Τιτάνιο
Λ. Αλουμίνιο
Αναλυτικά:
Ξύλο: καλό για θερμές χώρες, δεν ιδρώνει το κολόβωμα. Μπορεί να είναι ελαφρύ. Έχει
ικανοποιητική αντοχή. Η σύνδεση με τις αρθρώσεις καλή.
Ξύλο πλαστικοποιημένο: η επικάλυψη με πλαστική ύλη κάνει το ξύλο πιο ανθεκτικό και η
πρόθεση είναι αισθητικώς καλύτερη.
Ξύλο με επένδυση δέρματος: αισθητικώς καλύτερη η πρόθεση
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
53
Πλαστική ύλη: πιο ανθεκτική από το ξύλο. Το υλικό όμως αυτό είναι βαρύτερο όταν είναι
συμπαγές.
Ξυλαλουμίνιο: μεταλλική κάλυψη από αλουμίνιο και ξύλινο το μηριαίο τμήμα.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ
Α. Το σημείο του ακρωτηριασμού
Β. Η κατάσταση του κολοβώματος
Γ. Το βάρος του σώματος του ατόμου
Δ. 0 βαθμός ενεργητικότητας του ατόμου
Ε. Η ηλικία του ατόμου
ΣΤ. Η επαγγελματική του ασχολία
Ζ. Το πνευματικό του επίπεδο
Η. Το επίπεδο νοημοσύνης
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
Ο τύπος της άρθρωσης και των συναφών δομικών στοιχείων μιας πρόθεσης πρέπει να καθορίζεται
από:
Α. Βάρος σώματος ακρωτηριασμένου
Β. Βαθμός ενεργητικότητας - δραστηριότητας
Γ. Ηλικία ακρωτηριασμένου
Δ. Το σημείο του ακρωτηριασμού
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
54
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Αρθρώσεις γόνατος:
Α. Συστήματα Modular από ατσάλι: για άτομα με βάρος σώματος μέχρι 125 κιλά
Β. Συστήματα Modular από τιτάνιο: για άτομα με βάρος σώματος μέχρι 100 κιλά
Γ. Συστήματα Modular από αλουμίνιο: για άτομα με βάρος σώματος μέχρι 75 κιλά
ΣΗΜ.: Στις περιπτώσεις ασφ/νων με βάρος σώματος άνω των 125 κιλών απαιτείται ειδική
κατασκευή, η οποία χορηγείται από το Ίδρυμα με τις καθορισμένες τιμές εφόσον όμως η
κατασκευάστρια εταιρεία εκτός των άλλων βεβαιώσει την αντοχή της πρόθεσης στο συγκεκριμένο
βάρος.
ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΟΣ MODULAR
Ι.Μονοαξονικές αρθρώσεις από αλουμίνιο ,τιτάνιο ή ατσάλι:
Χορηγούνται σε άτομα με βάρος σώματος 75,100 και άνω των 100 κιλών κατά περίπτωση και με
χαμηλό βαθμό ενεργητικότητας .Έχουν άριστη λειτουργικότητα.
2.Πολυκεντρικές αρθρώσεις γόνατος : Κυρίως με ελεύθερη κίνηση από ατσάλι ή τιτάνιο
χορηγούνται σε άτομα με βάρος σώματος μέχρι 100 κιλά και μέσο βαθμό ενεργητικότητας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΩΝ
Υδραυλικά carbon fiber γόνατα :Χορηγούνται σε νεαρά ,υπερδραστήρια άτομα που επιδίδονται
(αποδεδειγμένα) σε extra δυναμικά σπορ (αναρρίχηση, σερφ, ποδηλασία).
Γόνατα από τιτάνιο, με υδραυλικό κύλινδρο :Χορηγούνται σε άτομα με υψηλό βαθμό
δραστηριότητας.
Πνευματικό γόνατο, με ελεγχόμενη έκταση και επανάκαμψη: Σε άτομα με πολύ υψηλό βαθμό
ενεργητικότητας που επιδίδονται σε πέραν του φυσιολογικού δραστηριότητες.
Τα παραπάνω γόνατα χορηγούνται μέχρι την ηλικία των 55 χρόνων ΚΑΙ στους εργαζομένους
ασφ/νους μέχρι 65 χρόνων. ΄Ομοια η χορήγηση «υπερδυναμικού πέλματος».
Γόνατα από αλουμίνιο: Χορηγούνται σε νέα άτομα υψηλών δραστηριοτήτων, με βάρος σώματος
εώς 100 κιλά.
Ειδικές κατασκευές για παιδιά: Εξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού και είναι μινιατούρες των
αρθρώσεων για ενήλικες.
Ποδοκνημικές Αρθρώσεις
Ο τύπος τους εξαρτάται από το είδος της άρθρωσης του γόνατος και συνήθως είναι ανάλογου
τύπου με αυτήν του γόνατος.
Μηχανικές αρθρώσεις ισχίου
Από ατσάλι σε άτομα με βάρος σώματος έως 100 κιλά και από τιτάνιο σε άτομα με βάρος
σώματος έως 90 κιλά.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
55
Οι προθέσεις κάτω άκρων πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνων
Αντικατάσταση είναι δυνατή μετά την πάροδο της πενταετίας.
Αντικατάσταση της «θήκης» προθέσεων, λόγω δυσαναλογίας του κολοβώματος, είναι δυνατή
2 φορές μέσα στα 2 πρώτα χρόνια στους πρόσφατα ακρωτηριασμένους και μετά από 5 χρόνια
στους παλαιούς.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
Τα τεχνητά άνω άκρα είναι τριών ειδών:
Α. Μηχανικά
Β. Μυοηλεκτρικά
Γ. Διακοσμητικά
Α. Κοσμητικό - Μηχανικό Ανω Ακρο
Κατασκευάζεται στο σχήμα και στις διαστάσεις του φυσιολογικού άκρου.
α. Ακρωτηριασμός δακτύλων
Χορήγηση κοσμητικού δακτύλου, βάσει του μεγέθους, χρώματος και σχήματος του αντίστοιχου
υγιούς δακτύλου. Κατασκευάζεται από πλαστικά υλικά ή σιλικόνη (μέχρι ηλικίας 60 χρόνων).
Μετά τα 60 μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν μέχρι την ηλικία αυτή
δάκτυλα από σιλικόνη.
Αντικατάσταση δακτύλων από σιλικόνη μετά τα 3 έτη.
β. Ακρωτηριασμός στον καρπό ή μέχρι τον αγκώνα.
Κοσμητική παλάμη, με γάντι κοσμητικό, βάσει του μεγέθους, χρώματος και σχήματος του υγιούς
χεριού. Κατασκευάζεται από πλαστικά υλικά ή σιλικόνη (μέχρι ηλικίας 60 χρόνων). Μετά τα 60
μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν το είδος μέχρι την ηλικία αυτή.
Αντικατάσταση της πρόθεσης από σιλικόνη μετά τα 3 έτη.
Η πρόθεση έχει θήκη που αυτοσυγκρατείται γύρω από τους κονδύλους του βραχιονίου ή είναι
κομπλαριστή πηχεοκαρπική πρόθεση. Η κίνηση γίνεται με ιμάντες γύρω από τον αντίθετο ώμο
που μεταβιβάζουν την κίνηση στο χέρι με σύστημα από συρματόσχοινα ή κορδόνια από πλαστική
ύλη.
γ. Ακρωτηριασμός στον αγκώνα ή μέχρι κάτω από τον ώμο.
Υπάρχουν modular συστήματα κατ' επιλογήν, αναλόγως της περίπτωσης με επικάλυψη ειδικού
αφρώδους υλικού ή και κατάλληλη θήκη στην ωμική ζώνη ή χαμηλότερα.
Η συγκράτηση γίνεται με ιμάντες από τον αντίθετο ώμο. Η άρθρωση του αγκώνα είναι
μονοαξονική και κατά προτίμηση ημιαυτόματη (κινήσεις κάμψης-έκτασης)
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
56
Η πηχεοκαρπική άρθρωση είναι κομπλαριστή όπως στο κολόβωμα κάτω από τον αγκώνα. Η
κίνηση επιτυγχάνεται με ιμάντες γύρω από τον αντίθετο ώμο.
δ. Ακρωτηριασμός στον ώμο.
Modular συστήματα ώμου με κατάλληλη θήκη ώμου. Συγκράτηση με ιμάντες στον αντίθετο ώμο.
Άρθρωση αγκώνα και κίνηση αγκώνα ως ανωτέρω.
Εγγύηση: 2 χρόνια.
Αντικατάσταση: μετά την πενταετία.
Β. Μυοηλεκτρικές προθέσεις
Μια μυοηλεκτρική πρόθεση αποτελείται από τη μυοηλεκτρική παλάμη, τις επαφές που παίρνουν
εντολή από τον εγκέφαλο, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τις μπαταρίες και το κατάλληλο γάντι για
το μυοηλεκτρικό χέρι.
Η μυοηλεκτρική παλάμη έχει συλληπτική ικανότητα και με ειδικό πρόσθετο περιστροφέα μπορεί
να έχει και περιστροφική ικανότητα. Η πρόθεση αυτή είναι εφοδιασμένη με ειδικό αισθητήρα, ο
οποίος
επεξεργάζεται την αίσθηση της αφής και δίνει την δυνατότητα σύλληψης.
α. Συγκράτηση: όπως στις μηχανικές προθέσεις
β. Θήκη: φέρει ηλεκτρονικούς υποδοχείς σε επιλεγμένη θέση και
συγκεκριμένα στην περιοχή ύπαρξης γραμμωτού μυός που να μπορεί να συσπάται.
γ. Άρθρωση του ώμου: δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η αντικατάσταση με ηλεκτρονικό μηχανισμό.
δ. Άρθρωση αγκώνα: υπάρχει ηλεκτρονικός μηχανισμός που προσφέρει μερικές κινήσεις χωρίς
όμως να έχει ακόμη επιτευχθεί ικανοποιητικού βαθμού κίνηση.
ε. Μυοηλεκτρική πρόθεση κάτω του αγκώνα: αποτελείται από τη μυοηλεκτρική παλάμη, τις
επαφές που παίρνουν εντολή από τον εγκέφαλο, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τις μπαταρίες και το
κατάλληλο γάντι για το μυοηλεκτρικό χέρι και έχει συλληπτική ικανότητα τριών δακτύλων
(αντίχειρας, δείκτης και μέσος) και δυνατότητα αφής.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
57
Προϋποθέσεις χορήγησης:
Α. Ηλικία: χορηγείται μόνο σε άτομα μέχρι 60 χρόνων. Μετά τα 60 εγκρίνεται μόνο στις
περιπτώσεις ασφαλισμένων που αποδεδειγμένα τις χρησιμοποιούν μέχρι την ηλικία αυτή.
Β. Λειτουργική κατάσταση μυών: καθορίζεται με τη διενέργεια μυο-test το οποίο δίνει
πληροφορίες για τη λειτουργία ή μη των μυών ή ήλεκτρομυογράφημα .
Γ. Νοητικό επίπεδο ασθενούς: χορηγείται σε υψηλής νοητικής κατάστασης, διότι απαιτείται
εκπαίδευση του ασθενούς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την πρόθεση.
Η διενέργεια και η προσκόμιση μυο-tester ή ήλεκτρομυογραφήματος από τον ασθενή είναι
υποχρεωτική ώστε να εκτιμηθεί από τον ιατρό (ορθοπαιδικό ή φυσίατρο) ή το διπλωματούχο
τεχνικό, η ανάγκη χορήγησης της πρόθεσης.
Παρατηρήσεις:
Η μυοηλεκτρική πρόθεση αντικαθίσταται μόνο εφόσον πάθει βλάβη μη αποκαθιστώμενη και όχι
νωρίτερα από πέντε (5) χρόνια και πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
τουλάχιστον, με ευθύνη του τεχνικού που την προμήθευσε.
Τα ανταλλακτικά είναι μπαταρίες, ηλεκτρόδια, καλώδια, φθορά δακτύλων, τα οποία
χορηγούνται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 ετών από την αρχική χορήγηση και κατόπιν
προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης και γνωμάτευσης του τεχνικού περί της φθοράς τους και
γνωμάτευση ιατρού (ορθοπαιδικού ή φυσίατρου) περί της ανάγκης χορήγησης ανταλλακτικού.
Ο τεχνικός να αναλαμβάνει την ευθύνη προμήθειας των ανταλλακτικών της πρόθεσης για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη.
Τα τμήματα κάθε πρόθεσης θα πρέπει να έχουν χαραγμένο ανεξίτηλα αριθμό σειράς (serial
number), την ένδειξη της Ευρωπαϊκής ταυτοποίησης (CE), τον A.M. και την ημερομηνία
χορήγησης.
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2

www.ika.gr

www.opad.gr

www.oga.gr

www.oaee.gr

www.nat.gr

www.tsay.gr